heading-frise

Parkering

Parkering er et svært viktig virkemiddel for å regulere bilbruk i byer og tettsteder. Vi har nå gått gjennom forskning og erfaringsbasert kunnskap som foreligger og oppsummert dette i ulike artikler i Tiltakskatalogen.

I tiltaksbeskrivelsen Parkeringsregulering finner du en oversikt over tiltakets effekter, muligheter og begrensninger. De andre tiltaksbeskrivelsene (Parkeringsavgifter, Behovsbaserte parkering, Parkering atskilt fra boligen, Maksimumsnormer/minimumsnormer) gir enmer inngående beskrivelse av tiltakene.

Her finnere du en samleside med alle parkeringstiltakene.

All forskning viser at begrenset tilgang til parkering både ved start- og målpunkt er effektivt for å redusere bilbruk. Effekten er størst i tette byomåder med nærhet til viktige funksjoner og bra kollektivtilbud.

Regulering av antall plasser har størst effekt. Lengre avstand til p-plassen, avgifter, tidsbegrensning og regler for bruken av plassene reduserer også sannsynligheten for å bruke bil.