heading-frise

Forfatterne som har skrevet tiltakene i tiltakskatalogen er ansatt følgende steder:

 

 

Overordnede virkemidler og verktøy
  Tiltak Forfattere
Lover og
retningslinjer
Plan- og bygningsloven 2019: Martin Lund-Iversen, NMBU og Marika Kolbenstvedt
2015: Martin Lund-Iversen, NMBU 
2011: Terje Kleven, NIBR
  Areal- og transportplanlegging 2013: Arvid Strand og Marika Kolbenstvedt
  Kommunale klimaplaner 2012: Per Risan, NIBR
  Særlovgivningen 2018: Liten revisjon
2012: Astrid H. Amundsen, TØI
  Konsekvensutredninger 2015: Martin Lund-Iversen, NMBU
2014: Martin Lund-Iversen, NIBR
  Innsigelser 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI (liten justering)
2018: Martin Lund-Iversen, NMBU
2015: Martin Lund-Iversen, NMBU
2013: Martin Lund-Iversen, NIBR
  Eurokrav og typegodkjenning av kjøretøy 2019: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
2015: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
2014: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
     
Økonomiske
virkemidler
Økonomiske virkemidler 2018: Kenneth L. Rødseth, TØI
2012: Kenneth L. Rødseth, TØI
  Bypakker 2014: Miriam Søgnen Haugsbø, Urbanet
  Kjøreavgift for grensekryssende godstransport på veg 2015: Inger Beate Hovi og Paal Brevik Wangsness, TØI 
  Økobonus for overføring av grensekryssende godstransport fra veg til bane 2015: Inger Beate Hovi og Paal Brevik Wangsness, TØI
     
Organisering og gjennomføring Policynettverk 2015: Anders Tønnesen, TØI
2012: Anders Tønnesen, TØI
  Klimahensyn i transportpolitikken 2014: Vibeke Nenseth, TØI
  Ulike typer barrierer 2019: Silvia Olsen, TØI og Kjersti G. Bardal, Nordlandsforskning
2013: Silvia Olsen, TØI
     
Kunnskap og
verktøy som
virkemiddel
Styring ved hjelp av miljøindikatorer 2015: Vibeke Nenseth, TØI
2011: Vibeke Nenseth og Rune Elvik, TØI
  Kombinasjoner av tiltak 2015: Lasse Fridstrøm, TØI
2014: Lasse Fridstrøm og Christian Steinsland, TØI
  Avtaler stat-kommune. Byvekstavtaler og byutredninger 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
2018: Marika Kolbenstvedt, TØI og Alberte Ruud, SVV
  Bruk av modellverktøy til transportanalyse 2019: Chi Kwan Kwong, TØI
  Før- og etterundersøkelser av fysiske sykkeltiltak 2018: Astrid H. Amundsen og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Faktorer som påvirker sykling 2017: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
  Verksted for sykkelplanlegging i byområder 2018: Christoffer Olavsson Evju og Signe Egeland Sanda, Norconsult
  Barnas transportplan 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
     
Transportomfang
  Tiltak Forfattere
Lokalisering Lokalisering av arbeidsplasser og boliger 2011: Petter Næss, Universitetet i Aalborg
1999: Petter Næss, Universitetet i Aalborg
1995: Petter Næss, NIBR
  Trafikkreduserende fortetting 2011: Aud Tennøy, TØI
  Lokalisering av godsterminaler 2011: Thorkel Askildsen, TØI
  Rett kollektivtilbud på rett sted 2016: Jørgen Aarhaug og Aud Tennøy, TØI
  Fortetting med kvalitet 2014: Lene Schmidt, NIBR
     
Infrastruktur Kapasitet i vegnettet 2011: Arvid Strand, TØI og Tore Langmyhr, SINTEF
1999: Tore Langmyhr, SINTEF
  Bylogistikkplan 2019: Karin Fossheim, Jardar Andersen og Olav Eidhammer, TØI
  Fartsgrenser og vegstandard 2014: Lasse Fridstrøm og Christian Steinsland, TØI
  Sambruksfelt/Miljøfelt 2017: Bjørn Sandelien, Sandelien Veivalg ENK
     
     
Transportmiddelfordeling
  Tiltak Forfattere
Styring bilbruk Vegprising

2018: Paal B. Wangsness, TØI
2017: Paal B. Wangsness, TØI
2016: Astrid H. Amundsen, TØI og Joel Franklin, KTH
2011: Astrid H. Amundsen, TØI
1999: Tore Langmyhr, SINTEF og Odd Larsen ,TØI

  Drivstoffavgift

2017: Lasse Fridstrøm, TØI
2016: Lasse Fridstrøm, TØI
2014: Lasse Fridstrøm, TØI

  Parkeringsreguleringer 2017: Jan Usterud Hansen, Marika Kolbenstvedt, Petter Christiansen og Nils Fearnley, TØI
2011: Jan Usterud Hansen, TØI
1999: Jan Usterud Hansen, TØI
1996: Jan Usterud Hansen, TØI og Sigurd Olsen, SVV
  Parkeringsavgift 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Jan Usterud Hanssen, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1996: Jan Usterud Hanssen, TØI og Sigurd Olsen, SVV
  Behovsbasert parkering 2013: Tor Medalen, NTNU
  Parkering atskilt fra bolig 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
  Maximumsnormer- færre p-plasser ved boligbygging 2017: liten revisjon
2015: Robert Hrelja, VTI
  Frikjøp av arealer til parkeringsplasser 2017: Petter Christiansen, Jan Usterud Hansen, Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley, TØI
  Sambruk av parkeringsplasser 2017: Petter Christiansen, Jan Usterud Hansen,  Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley, TØI
  Boligsone-/beboerparkering 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Engangsavgift personbiler 2017: Lasse Fridstrøm, TØI
2016: Lasse Fridstrøm, TØI
2014: Lasse Fridstrøm, TØI
     
Tilrettelegging for kollektivtrafikk Fremkommelighet for kollektivtrafikk 2011: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
1999: Torbjørn Haugen, SINTEF
1995: Tor Eriksen, SINTEF
  Utvikling rutetilbudet 2011: Alberte Ruud og Bård Norheim, Urbanet
1995: Bård Norheim, TØI
  Taksttiltak kollektivtrafikk 2011: Bård Norheim og Alberte Ruud, Urbanet
1995: Bård Norheim, TØI
  Innfartsparkering for biler 2018: liten revisjon
2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
2012: Jan Usterud Hanssen, TØI
  Innfartsparkering for sykler 2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
2013: Michael Sørensen, TØI
  Gratis kollektivtransport 2018: Nils Fearnley, TØI
2012: Nils Fearnley, TØI
  Innføring av høyhastighetstog 2013: Stefan Flügel og Askill H. Hasle, TØI
  Effektiv prising av kollektivtransport 2016: Nils Fearnley og Fredrik A. Gregersen, TØI
  Knutepunktutvikling 2016: Julie R. Krogstad, TØI
     
Tilrettelegging for sykling Sykkelveg og sykkelfelt

2016: Michael Sørensen og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1995: Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak

  Drift og vedlikehold av sykkelanlegg 2011: Michael Sørensen, TØI Frøysadal, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1995: Anne Mysen og Edvin Frøysadal, TØI
  Sykkelparkering 2011: Marit Espeland, SVV
  Samarbeid i sykkelbyer 2011: Henrik Duus, SVV
  Trafikkregler for syklende 2018: Liten revisjon
2013: Michael Sørensen, TØI
  ITS for sykler 2013: Michael Sørensen, TØI
  Ekspressvei for sykler

2016: Astrid H. Amundsen, TØI
2012: Michael Sørensen, TØI

  Sykkelgater 2015: Tineke de Jong, TØI
  Bysykkelordninger

2016: Astrid H. Amundsen, TØI
2013: Astrid H. Amundsen, TØI

  Sykkelveginspeksjon 2012: Hege Herheim Tassel, SVV
  Beskyttede sykkelfelt 2018: Astrid H. Amundsen, TØI
     
Tilrettelegging for fotgjengere Fysiske anlegg for gående 2019: Michael Sørensen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI
  Gangfelt og andre kryssingssteder

2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
2016: Minirevisjon
2011: Michael Sørensen, TØI og Stein Johannessen, NTNU

  Drift og vedlikehold av gangarealer 2018: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2011: Tanja Loftsgarden, TØI og Stein Johannessen, NTNU
  Trafikkregler for gående 2011: Stein Johannessen, NTNU
  Universell utforming 2019: Ingrid Øvsteng og Randi Øverland, SVV
2011: Ingrid Øvsteng, SVV
  Snarveier 2019: Astrid H. Amundsen, TØI og Regine S. Aklestad, Statens vegvesen
2014: Regine S. Aklestad, SVV og Astrid H. Amundsen, TØI
  Benker og hvileplasser 2019: Astrid H. Amundsen, TØI
2014: Astrid H. Amundsen, TØI
  Belysning for gående 2019: Kåre Bye, Lyskonsult as og Eivind Fjeldaas, SVV
2014: Kåre Bye, Rejlers
  Lokale gåstrategier 2019: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
2015: Guro Berge, SVV og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Nasjonal gåstrategi og gåregnskap 2019: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
2014: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
  Gåing til/fra holdeplasser 2018: Helge Hillnhutter, Analyse og Strategi
  Barnetråkk 2018: Ingvil Aarholt Hegna, DOGA
     
Mobilitetspåvirkning/-planlegging Belønning av miljøvennlig kjøring 2014: Rune Elvik, TØI
  Fleksible arbeidstidsordninger 2012: Randi Hjorthol, TØI
  Samkjøring med bil 2019: Astrid H. Amundsen, TØI og Eirin Ryeng, NTNU
2016: Astrid Amundsen, TØI
2011: Astrid Amundsen, TØI
1999: Astrid Amundsen, TØI og Bjørn Sandelien, SVV
  Bildeling 2018: Liten revisjon
2015: Astrid H. Amundsen, TØI (oppdatering)
2012: Vibeke Nenseth, TØI
1999: Carlo Aall, Vestlandsforsk og Guro Berge, SVV
  Kampanjer for å begrense bilbruk 2012: Ross Phillips, TØI og Silje H. Tørnblad, CICERO
2011: Ross Phillips, TØI
  Gående skolebuss 2018: Ida Neergaard, Trygg Trafikk
2011: Aslak Fyhri, TØI
  Mental reiseplanlegging 2011: Inge Brechan, TØI
  Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
  Offentlig aksept for restriktive tiltak 2012: Kristine Korneliussen, CICERO
  Personlig transportplanlegging og kampanjer 2018: Daniela Müller-Eie, UiS
     

Miljøvennlig gods og varetransport

   
  Varelevering kveld og natt 2012: Jardar Andersen, TØI
 

Samleterminal for varedistribusjon

2017: Karin Fossheim og Jardar Andersen, TØI

 

Regulering av kjøring med tunge biler – tungtrafikkruter

2017: Tale Ørving, TØI og Toril Presttun, SVV

  Alternativ varelevering i by 2013: Jardar Andersen, TØI og Toril Presttun, SVV
  Bylogistikkdepot 2019: Tale Ørving, TØI
Miljøteknologi
  Tiltak Forfattere
Drivstoff og motorer Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotor 2015: Rolf Hagman og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Hydrogen i bilparken 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Effektivisering av tunge kjøretøy 2015: Rolf Hagman og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Elektrifisering av bilparken 2018: Rolf Hagman og Marika Kolbenstvedt, TØI
2016: Marika Kolbenstvedt, TØI
2014: Rolf Hagman og Marika Kolbenstvedt, TØI
2013: Rolf Hagmann og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Elektriske sykler

2019: Inga M. Ydersbond, TØI
2016: Ingeborg S. Hesjevoll og Aslak Fyhri, TØI
2015: Ingeborg S. Hesjevoll og Aslak Fyhri, TØI
2014: Aslak Fyhri, TØI 
2013: Aslak Fyhri, TØI

  Biodrivstoff 2019: Rolf Hagman, TØI
2012: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI og Borgar Almaas, CICERO
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Miljørettet teknologi for håndverks- og servicetransport i by 2016: Erik Figenbaum, TØI
  El-busser 2017: Rolf Hagman, TØI
  Utskifting av kjøretøyparken 2017: Lasse Fridstrøm, TØI
     
Effektivisering kjøretøy    
Støyreduksjon    
Incentiver Støysvake bildekk 2013: Truls Berge, SINTEF
 

Incentiver for elmobilitet

2016: Nils Fearnly og Erik Figenbaum, TØI

  Ladestasjoner for elbiler

2016: Astrid H. Amundsen, TØI
2013: Erik Figenbaum og Astrid H. Amundsen, TØI

     
Trafikkregulering
  Tiltak Forfattere
Flytte trafikk    
     
Regulere trafikk    
  Lavutslippssoner 2012: Astrid H. Amundsen og Harald Aas, TØI
  Sambruksareal/Shared space

2017: Hanne Beate Sundfør, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI

  Miljøfartsgrenser

2018: Ingrid Sundvor og Astrid H. Amundsen, TØI
2016: Karl Idar Gjerstad, SVV
2011: Helena Axelsson og Ellen Foslie, SVV

  30 km/t fartsgrense 2011: Yngvild Munch-Olsen, SVV
  Trafikksanering 2011: Michael Sørensen, TØI
1999: Liv Øvstedal, SINTEF
1995: Liv Øvstedal, SINTEF
  Miljøgater 2011: minirevisjon
2004: Astrid Amundsen, TØI
1995: Thor Lie, Asplan Viak
  Fysisk fartsregulering og rundkjøringer 2011: Michael Sørensen, TØI
1998: Anne Mysen, TØI
  Formingsprinsipper for gater og veger 2011: minirevisjon
1999: Knut Selberg, NTNU
  Gå- og sykkelvennlige kjøretøysperrer 2019: Sunniva F. Meyer, TØI
  Signalregulering av kryss 2013: Alena Høye, TØI
     
Styring vha ITS Trafikkstyring ved hjelp av ITS 2011: Alena Høye, TØI og Arild Ragnøy, SVV
1999: Peter Christensen, TØI, Arild Ragnøy, TØI og Øystein Mysen, Transport Telematikk AS
 

Samvirkende ITS – aktuelle bruksområder

2016: Erik Olsen, SVV

 

Selvkjørende biler og busser

2019: Astrid H. Amundsen, TØI (liten revisjon)
2017: Astrid H. Amundsen, TØI

Andre tiltak    
     
Tilpasning    
  Tiltak Forfattere
Støy og vibrasjoner Støyskjermer og støyvoller 2014: Ingvill Hoftun, SVV (revisjon)
2011: Ingunn Milford og Helena Axelsson, SVV, Sigurd Solberg, Sweco Norge as og Marjan Mosslemi, TØI
1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
  Støyisolering av boliger 2011: Astrid Amundsen, TØI og Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
  Støysvake vegdekker 2011: Svein Storeheier, SINTEF
1999: Svein Storeheier, SINTEF
  Støyskjerming vha grønne fasader 2014: Ronny Klæboe og Astrid H. Amundsen, TØI
  Støyskjerming vha grønne tak 2014: Ronny Klæboe og Astrid H. Amundsen, TØI
     
Luft- og vannforurensning Strakstiltak ved høy luftforurensning 2018:Harald Aas, TØI

  Renhold av veger 2014: Karl Idar Gjerstad, SVV
1999: Steinar Larssen, NILU
  Endret bruk av salting 2014: Kjersti Wike Kronvall og Åge Sivertsen; SVV
  Naturbasert håndtering av overvann 2011: Tone Muthanna, Rita Hilligers og Helge Liltved, NIVA
1999: Svein Åstebøl, Geofuturum
1995: Roger Roseth, Jordforsk og Dag Berge, NIVA
  Vinterdekk uten pigger 2015: Rune Elvik, TØI
2011: Astrid Amundsen og Rune Elvik, TØI
1999: Arild Ragnøy, TØI, Per Karlsen, TI og Steinar Larssen, NILU
  Lysforurensning 2019: Erling Fjeldaas (SVV Nord) og Helga Iselin Wåseth (ÅF Lighting)
     
Attraktive omgivelser Vegetasjonsutforming for trygghet i parker 2019: Helena Nordh, NMBU, Katinka H. Evensen, NMBU og Sunniva F. Meyer, TØI
  Aktivitetsskapende bymøbler 2019: Sunniva F. Meyer, TØI

 

Bidragsytere

Aarvold, Rita Helen, Statens vegvesen: Lysforurensning

Aasebø, Sigve, Statens vegvesen: Eurokrav og typegodkjenning

Aksnes, Jostein, Statens vegvesen: Støysvake vegdekker

Alfsen, K. H. CICERO: Engangsavgifter på personbiler, Drivstoffavgifter, Klimahensyn i transportpolitikken, Fartsgrenser og vegstandard, Tiltakspakker for redusert klimagassutslipp

Arntsen, Jørn, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann

Axelsson, Helena, Statens vegvesen: Strakstiltak ved høy luftforurensning

Berge, Guro, Statens vegvesen: Lokalisering av arbeidsplasser og bolig, Trafikkreduserende fortetting, Kapasitet i vegnett – infrastruktur, Styring vha miljøindikatorer, Fysisk anlegg for gange, Gangfelt, Drift og vedlikehold av gangarealer, Trafikkregler for gående, Kampanjer for å begrense bilbruk, Gående skolebuss, Mental reiseplanlegging, Fleksible arbeidstidsordninger, Ulike typer barrierer, Fortetting med kvalitet, Belønning av miljøvennlig kjøring, Snarveier, Faktorer som påvirker sykling, Avtaler stat – kommuner, Personlig transportplanlegging og kampanjer, Før og etterundersøkelser av fysiske sykkeltiltak, Barnetråkk, Gå- og sykkelvennlige kjøretøysperrer, Barnas transportplan, Bruk av modellverktøy til transportanalyse,

Bremset, Torstein, Statens vegvesen: Verksted for sykkelplanlegging i byområder

Dahlblom, Caroline, Transnova: Hydrogen i personbilparken, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff

Duus, Henrik, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, Ekspressvei for sykkel, Elektriske sykler, Bysykkelordninger

Dørum, Jørn Inge, Kommunenes Sentralforbund: Boligsone-/boligparkering, Sambruk av parkeringsplasser, Frikjøp av arealer til parkering

Espeland, Marit, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, Trafikkregler for syklende, ITS for sykler, Innfartsparkering – Sykkel, Elektriske sykler, Faktorer som påvirker sykling

Figenbaum, Erik, Statens vegvesen: Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotorer, Hydrogen i personbilparken, Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff

Foslie, Ellen, Statens vegvesen: Strakstiltak ved høy luftforurensning, Kommunale klimaplaner

Frøyland, Per, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk, Utvikling av rutetilbudet, Taksttiltak kollektivtrafikk 

Gjerstad; Karl Idar, Statens vegvesen: Miljøfartsgrenser, Strakstiltak, Eurokrav og typegodkjenning

Guttu, Jon, NIBR: Fortetting med kvalitet

Harildstad, Ida Stenbråten, Statens vegvesen: Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn

Hoftun, Ingvill, Statens vegvesen: Konsekvensutredninger, Vegetasjonsutforming i parker, Aktivitetsskapende bymøbler

Johannessen, Solveig, Statens vegvesen: Støyskjerming vha grønne fasader, Støyskjerming vha grønne tak

Johannessen, Stein, NTNU: Fysisk tilrettelegging for gående

Johnsen, Asbjørn, Transnova/Statens vegvesen: Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Ladestasjoner for elbiler, Elbusser

Kleven, Oskar, Statens vegvesen: Byutredninger, Bruk av modellverktøy til transportanalyse

Lerudsmoen, Malin B., Statens vegvesen: Rett kollektivtilbud på rett sted, Utvikling av kollektivknutepunkter, Forpliktende avtaler stat – kommuner,

Lillebye, Einar, Statens vegvesen: Shared space

Lorentzen, Erik, Transnova/Statens vegvesen: Gratis kollektivtransport, Eurokrav og typegodkjenning av kjøretøy

Lund, Bjørn Andreas; Statens vegvesen: Selvkjørende kjøretøy

Maas, Christine, Statens vegvesen: Biodrivstoff

Meland, Sondre, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann

Medalen, Tor; NTNU: Innfartsparkering Bil,

Milford, Ingunn, Statens vegvesen: Støyskjermer og støyvoller, Støyisolering av boliger, Støysvake vegdekker,

Moe, Hilde, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): RPR Barn og planlegging

Moland, Signe, Statens vegvesen: Innfartsparkering – Sykkel

Munch-Olsen, Yngvild, Statens vegvesen. Gangfelt og andre krysningssteder

Noorradin, Hoshiar, Statens Vegvesen: Benker og hvileplasser

Nørbech, Tom E., Transnova: Samkjøring med bil, Bildeling, 

Odeck, James, Statens vegvesen: Vegprising, Økonomiske virkemidler, Konsekvensutredninger

Ogner; Anne, Statens vegvesen: Parkering adskilt fra boligen, Færre parkeringsplasser ved bolig

Presttun, Toril, Statens vegvesen: Lokalisering av godsterminaler, Varelevering kveld og natt, Kjøreavgift for grensekryssende godstransport på veg, Økobonus for overføring av grensekryssende godstransport fra veg til bane, Samleterminal for varedistribusjon, Tungtrafikkruter, Bylogistikkplan, Bylogistikkdepot,

Pryde, Linda Skare, Statens vegvesen: Elektriske sykler

Ragnøy, Arild, Statens vegvesen: 30 km fartsgrense

Rike, Kristin, Staten vegvesen: Gående skolebuss, Shared space

Rosland, Pål, Statens vegvesen: Lavutslippssoner

Ruud, Alberte, Statens vegvesen: Statlige og kommunale avtaler, Styring ved hjelp av miljøindikatorer, Byutredninger

Sandelien, Bjørn, Statens vegvesen: Begrensning av parkeringstilbudet, Parkeringsavgift, Samkjøring med bil,

Silborn. Hans: Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer, Areal- og transportplanlegging

Simonsen, Steinar, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk, Sambruksfelt/Miljøfelt

Steinbakk Torquato, Renata, Statens vegvesen. Gangfelt og andre krysningssteder

Stillesby, Tom, Jernbaneverket: Innføring av høyhastighetstog

Sjøvold, Jannicke, Statens vegvesen: Støysvake bildekk

Tassell, Hege Herheim, Statens vegvesen: Beskyttede sykkelfelt

Thorshov, Tord Viggo; Statens Vegvesen, Plan- og bygningsloven, Innsigelser

Vold, Henrik, Statens vegvesen: Bruk av modellverktøy til transportanalyse

Wallberg, Sari, Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer

Wik, Gjermund Abrahamsen, Statens vegvesen: Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn

Øvstedal, Liv Rakel, Statens vegvesen: Gåing til/fra holdeplasser, Fysiske anlegg for gående,

Øvsteng, Ingrid, Statens vegvesen: BRA-ordningen