heading-frise

Forfatterne som har skrevet tiltakene i tiltakskatalogen er ansatt følgende steder:

 

 

Overordnede virkemidler og verktøy
  Tiltak Forfattere
Lover og
retningslinjer
Plan- og bygningsloven 2015: Martin Lund-Iversen, NMBU 
2011: Terje Kleven, NIBR
  Areal- og transportplanlegging 2013: Arvid Strand og Marika Kolbenstvedt
  Kommunale klimaplaner 2012: Per Risan, NIBR
  Særlovgivningen 2012: Astrid H. Amundsen, TØI
  Konsekvensutredninger 2015: Martin Lund-Iversen, NMBU
2014: Martin Lund-Iversen; NIBR
  Innsigelser 2015: Martin Lund-Iversen, NMBU
2013: Martin Lund-Iversen, NIBR
  Eurokrav og typegodkjenning av kjøretøy 2015: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
     
Økonomiske
virkemidler
Økonomiske virkemidler 2012: Kenneth L. Rødseth, TØI
  Bypakker 2014: Miriam Søgnen Haugsbø, Urbanet
  Statlige- og kommunale avtaler 2014: Miriam Søgnen Haugsbø, Urbanet
  Belønning av miljøvennlig kjøring 2014: Rune Elvik, TØI
  Kjøreavgift for grensekryssende godstransport på veg 2015: Inger Beate Hovi og Paal Brevik Wangsness, TØI 
  Økobonus for overføring av grensekryssende godstransport fra veg til bane 2015: Inger Beate Hovi og Paal Brevik Wangsness, TØI
     
Organisering og gjennomføring Policynettverk 2015: Anders Tønnesen, TØI
2012: Anders Tønnesen, TØI
  Klimahensyn i transportpolitikken 2014: Vibeke Nenseth, TØI
  Kategorisering av barrierer 2012: Silvia Olsen, TØI
     
Kunnskap og
verktøy som
virkemiddel
Styring ved hjelp av miljøindikatorer 2015: Vibeke Nenseth, TØI
2011: Vibeke Nenseth og Rune Elvik, TØI
  Tiltakspakker for redusert klimagassutslipp 2014: Lasse Fridstrøm og Christian Steinsland, TØI
     
Transportomfang
  Tiltak Forfattere
Lokalisering Lokalisering av arbeidsplasser og boliger 2011: Petter Næss, Universitetet i Aalborg
1999: Petter Næss, Universitetet i Aalborg 1995: Petter Næss, NIBR
  Trafikkreduserende fortetting 2011: Aud Tennøy, TØI
  Lokalisering av godsterminaler 2011: Thorkel Askildsen, TØI
  Fortetting med kvalitet 2014: Lene Schmidt, NIBR
     
Infrastruktur Kapasitet i vegnettet 2011: Arvid Strand, TØI og Tore Langmyhr, SINTEF
1999: Tore Langmyhr, SINTEF
  Fartsgrenser og vegstandard 2014: Lasse Fridstrøm og Christian Steinsland, TØI
     
Kommunikasjons-teknologi Videomøter 2012: Svein Ølnes, Vestlandsforsk og Tom Erik Julsrud, TØI
  Fjernarbeid 2011: Tom Julsrud, TØI
1999: Tom Julsrud, Telenor
     
Transportmiddelfordeling
  Tiltak Forfattere
Styring bilbruk Køprising 2011: Astrid H. Amundsen, TØI
1999: Tore Langmyhr, SINTEF og Odd Larsen ,TØI
  Drivstoffavgift 2014: Lasse Fridstrøm, TØI
  Parkeringsreguleringer 2017: Jan Usterud Hansen, Marika Kolbenstvedt, Petter Christiansen og Nils Fearnley, TØI
2011: Jan Usterud Hansen, TØI
1999: Jan Usterud Hansen, TØI
1996: Jan Usterud Hansen, TØI og Sigurd Olsen, SVV
  Parkeringsavgift 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Jan Usterud Hanssen, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1996: Jan Usterud Hanssen, TØI og Sigurd Olsen, SVV
  Behovsbasert parkering 2013: Tor Medalen, NTNU
  Parkering atskilt fra bolig 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
  Maximumsnormer- færre p-plasser ved boligbygging 2017: liten revisjon
2015: Robert Hrelja, VTI
  Frikjøp av arealer til parkeringsplasser 2017: Petter Christiansen, Jan Usterud Hansen,
Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley, TØI
  Sambruk av parkeringsplasser 2017: Petter Christiansen, Jan Usterud Hansen,
Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley, TØI
  Boligsone-/beboerparkering 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Innfartsparkering for biler 2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
2012: Jan Usterud Hanssen, TØI
  Engangsavgift personbiler 2016: Lasse Fridstrøm, TØI
2014: Lasse Fridstrøm, TØI
     
Tilrettelegging for kollektivtrafikk Fremkommelighet for kollektivtrafikk 2011: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
1999: Torbjørn Haugen, SINTEF
1995: Tor Eriksen, SINTEF
  Utvikling rutetilbudet 2011: Alberte Ruud og Bård Norheim, Urbanet
1995: Bård Norheim, TØI
  Taksttiltak kollektivtrafikk 2011: Bård Norheim og Alberte Ruud, Urbanet
1995: Bård Norheim, TØI
  Gratis kollektivtransport 2012: Nils Fearnley, TØI
  Støtteordninger tilgjengelighet kollektivtransport (BRA) 2014: Miriam Søgnen Haugsbø, Urbanet
  Innføring av høyhastighetstog 2013: Stefan Flügel og Askill H. Hasle, TØI
  Effektiv prising av kollektivtransport 2016: Nils Fearnley og Fredrik A. Gregersen, TØI
  Knutepunktutvikling 2016: Julie R. Krogstad, TØI
     
Tilrettelegging for sykling Sykkelveg og sykkelfelt 2011: Michael Sørensen, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1995: Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak
  Drift og vedlikehold av sykkelanlegg 2011: Michael Sørensen, TØI Frøysadal, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1995: Anne Mysen og Edvin Frøysadal, TØI
  Sykkelparkering 2011: Marit Espeland, SVV
  Samarbeid i sykkelbyer 2011: Henrik Duus, SVV
  Trafikkregler for syklende 2013: Michael Sørensen, TØI
  ITS for sykler 2013: Michael Sørensen, TØI
  Ekspressvei for sykler 2012: Michael Sørensen, TØI
  Sykkelgater 2015: Tineke de Jong, TØI
  Bysykkelordninger 2013: Astrid H. Amundsen, TØI
  Sykkelveginspeksjon 2012: Hege Herheim Tassel, SVV
  Innfartsparkering for sykler 2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
2013: Michael Sørensen, TØI
     
Tilrettelegging for fotgjengere Fysiske anlegg for gående 2011: Michael Sørensen, TØI
  Gangfelt og andre kryssingssteder 2011: Michael Sørensen, TØI og
Stein Johannessen, NTNU
  Drift og vedlikehold av gangarealer 2011: Tanja Loftsgarden, TØI og
Stein Johannessen, NTNU
  Trafikkregler for gående 2011: Stein Johannessen, NTNU
  Universell utforming 2011: Ingrid Øvsteng, SVV
  Snarveier 2014: Regine S. Aklestad, SVV og Astrid H. Amundsen,
TØI
  Benker og hvileplasser 2014: Astrid H. Amundsen, TØI
  Belysning for gående 2014: Kåre Bye, Rejlers
  Lokale gåstrategier 2015: Guro Berge, SVV og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Nasjonal gåstrategi 2014: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
 
Mobilitetspåvirkning/-planlegging Fleksible arbeidstidsordninger 2012: Randi Hjorthol, TØI
  Samkjøring med bil 2011: Astrid Amundsen, TØI
1999: Astrid Amundsen, TØI og Bjørn Sandelien, SVV
  Bildeling 2015: Astrid H. Amundsen, TØI (oppdatering)
2012: Vibeke Nenseth, TØI
1999: Carlo Aall, Vestlandsforsk og Guro Berge, SVV
  Kampanjer for å begrense bilbruk 2012: Ross Phillips, TØI og Silje H. Tørnblad, CICERO
2011: Ross Phillips, TØI
  Gående skolebuss 2011: Aslak Fyhri, TØI
  Mental reiseplanlegging 2011: Inge Brechan, TØI
  Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn 2014: Marika Kolbenstvedt, TØI
  Offentlig aksept for restriktive tiltak 2012: Kristine Korneliussen, CICERO
     
Gods og varelevering i by    
  Varelevering kveld og natt 2011: Jardar Andersen, TØI
  Byterminaler for gods-/varelevering 2013: Jardar Andersen, TØI og Torill Presttun, SVV
  Alternative leveringssystemer i by 2013: Jardar Andersen, TØI og Toril Presttun, SVV
Miljøteknologi
  Tiltak Forfattere
Drivstoff og motorer Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotor 2015: Rolf Hagman og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Hydrogen i bilparken 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Effektivisering av tunge kjøretøy 2015: Rolf Hagman og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Elektrifisering av bilparken 2014: Rolf Hagman og Marika Kolbenstvedt, TØI
2013: Rolf Hagmann og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Elektriske sykler

2015: Ingeborg S. Hesjevoll og Aslak Fyhri, TØI
2014: Aslak Fyhri, TØI (oppdatering) 
2013: Aslak Fyhri, TØI

  Biodrivstoff 2012: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI og Borgar Almaas, CICERO
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Miljørettet teknologi for håndverks- og servicetransport i by 2016: Erik Figenbaum, TØI
  Utskifting av kjøretøyparken 2017: Lasse Fridstrøm, TØI
     
Effektivisering kjøretøy    
Støyreduksjon    
Incentiver Støysvake bildekk 2013: Truls Berge, SINTEF
  Ladestasjoner for elbiler 2013: Erik Figenbaum og Astrid H. Amundsen, TØI
     
Trafikkregulering
  Tiltak Forfattere
Flytte trafikk    
     
Regulere trafikk    
  Lavutslippssoner 2012: Astrid H. Amundsen og Harald Aas, TØI
  Shared space 2011: Michael Sørensen, TØI
  Miljøfartsgrenser 2011: Helena Axelsson og Ellen Foslie, SVV
  30 km/t fartsgrense 2011: Yngvild Munch-Olsen, SVV
  Trafikksanering 2011: Michael Sørensen, TØI
1999: Liv Øvstedal, SINTEF
1995: Liv Øvstedal, SINTEF
  Miljøgater 2011: minirevisjon
2004: Astrid Amundsen, TØI
1995: Thor Lie, Asplan Viak
  Fysisk fartsregulering og rundkjøringer 2011: Michael Sørensen, TØI
1998: Anne Mysen, TØI
  Formingsprinsipper for gater og veger 2011: minirevisjon
1999: Knut Selberg, NTNU
  Tungbilruter og tungtrafikknett 2012: Toril Presttun, SVV
  Signalregulering av kryss 2013: Alena Høye, TØI
     
Styring vha ITS Trafikkstyring ved hjelp av ITS 2011: Alena Høye, TØI og Arild Ragnøy, SVV
1999: Peter Christensen, TØI, Arild Ragnøy, TØI og Øystein Mysen, Transport Telematikk AS
Andre tiltak    
     
Tilpasning    
  Tiltak Forfattere
Støy og vibrasjoner Støyskjermer og støyvoller 2014: Ingvill Hoftun, SVV (revisjon)
2011: Ingunn Milford og Helena Axelsson, SVV, Sigurd Solberg, Sweco Norge as og Marjan Mosslemi, TØI
1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk 1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
  Støyisolering av boliger 2011: Astrid Amundsen, TØI og Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk 1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
  Støysvake vegdekker 2011: Svein Storeheier, SINTEF
1999: Svein Storeheier, SINTEF
  Støyskjerming vha grønne fasader 2014: Ronny Klæboe og Astrid H. Amundsen, TØI
  Støyskjerming vha grønne tak 2014: Ronny Klæboe og Astrid H. Amundsen, TØI
     
Luft- og vannforurensning Strakstiltak ved høy luftforurensning 2011: Arvid Strand, TØI og Ellen Foslie SVV
2004: Astrid Amundsen, TØI
1999: Tom Hedalen og Kari-Ann Kristiansen, SVV
  Renhold av veger 2014: Karl Idar Gjerstad, SVV
1999: Steinar Larssen, NILU
  Endret bruk av salting 2014: Kjersti Wike Kronvall og Åge Sivertsen; SVV
  Naturbasert håndtering av overvann 2011: Tone Muthanna, Rita Hilligers og Helge Liltved, NIVA
1999: Svein Åstebøl, Geofuturum
1995: Roger Roseth, Jordforsk og Dag Berge, NIVA
  Vinterdekk uten pigger 2015: Rune Elvik, TØI
2011: Astrid Amundsen og Rune Elvik, TØI
1999: Arild Ragnøy, TØI, Per Karlsen, TI og Steinar Larssen, NILU
     
Andre tiltak    

Bidragsytere

Aksnes, Jostein, Statens vegvesen: Støysvake vegdekker

Alfsen, K. H. CICERO: Engangsavgifter på personbiler, Drivstoffavgifter, Klimahensyn i transportpolitikken, Fartsgrenser og vegstandard, Tiltakspakker for redusert klimagassutslipp

Arntsen, Jørn, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann

Axelsson, Helena, Statens vegvesen: Strakstiltak ved høy luftforurensning

Berge, Guro, Statens vegvesen: Lokalisering av arbeidsplasser og bolig, Trafikkreduserende fortetting, Kapasitet i vegnett – infrastruktur, Styring vha miljøindikatorer, Fysisk anlegg for gange, Gangfelt, Drift og vedlikehold av gangarealer, Trafikkregler for gående, Kampanjer for å begrense bilbruk, Gående skolebuss, Mental reiseplanlegging, Fjernarbeid, Fleksible arbeidstidsordninger, Kategorisering av barrierer, Fortetting med kvalitet, Belønning av miljøvennlig kjøring, Snarveier,

Dahlblom, Caroline, Transnova: Hydrogen i personbilparken, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff

Duus, Henrik, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, Ekspressvei for sykkel, Elektriske sykler, Bysykkelordninger

Dørum, Jørn Inge, Kommunenes Sentralforbund: Boligsone-/boligparkering, Sambruk av parkeringsplasser, Frikjøp av arealer til parkering

Espeland, Marit, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, Trafikkregler for syklende, ITS for sykler, Innfartsparkering – Sykkel, Elektriske sykler

Figenbaum, Erik, Statens vegvesen: Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotorer, Hydrogen i personbilparken, Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff

Foslie, Ellen, Statens vegvesen: Strakstiltak ved høy luftforurensning, Kommunale klimaplaner

Frøyland, Per, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk, Utvikling av rutetilbudet, Taksttiltak kollektivtrafikk 

Guttu, Jon, NIBR: Fortetting med kvalitet

Harildstad, Ida Stenbråten, Statens vegvesen: Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn

Hoftun, Ingvill, Statens vegvesen: Konsekvensutredninger

Johannessen, Solveig, Statens vegvesen: Støyskjerming vha grønne fasader, Støyskjerming vha grønne tak

Johannessen, Stein, NTNU: Fysisk tilrettelegging for gående

Johnsen, Asbjørn, Transnova: Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Ladestasjoner for elbiler

Lerudsmoen, Malin B., Statens vegvesen: Rett kollektivtilbud på rett sted, Utvikling av kollektivknutepunkter

Lillebye, Einar, Statens vegvesen: Shared space

Lorentzen, Erik, Transnova/Statens vegvesen: Gratis kollektivtransport, Eurokrav og typegodkjenning av kjøretøy

Meland, Sondre, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann

Medalen, Tor; NTNU: Innfartsparkering Bil,

Milford, Ingunn, Statens vegvesen: Støyskjermer og støyvoller, Støyisolering av boliger, Støysvake vegdekker,

Moland, Signe, Statens vegvesen: Innfartsparkering – Sykkel

Noorradin, Hoshiar, Statens Vegvesen: Benker og hvileplasser

Nørbech, Tom E., Transnova: Samkjøring med bil, Bildeling, Videomøter,

Odeck, James, Statens vegvesen: Køprising, Økonomiske virkemidler, Konsekvensutredninger

Ogner; Anne, Statens vegvesen: Parkering adskilt fra boligen, Færre parkeringsplasser ved bolig

Presttun, Toril, Statens vegvesen: Lokalisering av godsterminaler, Varelevering kveld og natt, Kjøreavgift for grensekryssende godstransport på veg, Økobonus for overføring av grensekryssende godstransport fra veg til bane,

Pryde, Linda Skare, Statens vegvesen: Elektriske sykler

Ragnøy, Arild, Statens vegvesen: 30 km fartsgrense

Rike, Kristin, Staten vegvesen: Gående skolebuss, Shared space

Rosland, Pål, Statens vegvesen: Lavutslippssoner

Ruud, Alberte, Statens vegvesen: Statlige og kommunale avtaler, Styring ved hjelp av miljøindikatorer

Sandelien, Bjørn, Statens vegvesen: Begrensning av parkeringstilbudet, Parkeringsavgift, Samkjøring med bil,

Silborn. Hans: Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer, Areal- og transportplanlegging

Simonsen, Steinar, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk

Stillesby, Tom, Jernbaneverket: Innføring av høyhastighetstog

Sjøvold, Jannicke, Statens vegvesen: Støysvake bildekk

Thorshov, Tord Viggo; Statens Vegvesen, Plan- og bygningsloven, Innsigelser

Wallberg, Sari, Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer

Øvsteng, Ingrid, Statens vegvesen: BRA-ordningen