heading-frise

Forfatterne som har skrevet tiltakene i tiltakskatalogen er ansatt følgende steder:

 

Overordnede virkemidler og verktøy
  Tiltak Forfattere
Lover og
retningslinjer
Plan- og bygningsloven 2019: Martin Lund-Iversen, NMBU og Marika Kolbenstvedt
2015: Martin Lund-Iversen, NMBU 
2011: Terje Kleven, NIBR
  Samordnet areal- og transportplanlegging - statlige føringer 2023: Marika Kolbenstvedt, TØI
2021: Arvid Strand og Marika Kolbenstvedt; TØI
2013: Arvid Strand og Marika Kolbenstvedt
  Kommunale klima- og energiplaner 2022: Marianne Knapskog, TØI
2012: Per Risan, NIBR
  Særlovgivningen 2022: liten justering
2018: Liten revisjon
2012: Astrid H. Amundsen, TØI
  Konsekvensutredninger 2020: Martin Lund-Iversen, tidl. NMBU og NIBR og Stein Brembu, SVV
2015: Martin Lund-Iversen, NMBU
2014: Martin Lund-Iversen, NIBR
  Innsigelser 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI (liten justering)
2018: Martin Lund-Iversen, NMBU
2015: Martin Lund-Iversen, NMBU
2013: Martin Lund-Iversen, NIBR
  Eurokrav og typegodkjenning av kjøretøy 2020: Astrid H. Amundsen, TØI (liten justering)
2020: Astrid H. Amundsen, Rolf Hagman og Cristian Weber, TØI
2019: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
2015: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
2014: Astrid H. Amundsen og Rolf Hagman, TØI
  Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 2020: Marika Kolbenstvedt (TØI)
2019: Marika Kolbenstvedt (TØI) og Gro Sandkjær Hanssen (NIBR/Metos)
  Smart mobilitet - overordnet veiledning 2021: Marianne Stølan Rostoft, TØI
  Samordnet klimaplanlegging i de skandinaviske hovedstedene 2021: Marianne Knapskog, TØI
     
Økonomiske
virkemidler
Økonomiske virkemidler 2018: Kenneth L. Rødseth, TØI
2012: Kenneth L. Rødseth, TØI
  Bypakker 2014: Miriam Søgnen Haugsbø, Urbanet
  Økobonus for overføring av grensekryssende godstransport fra veg til bane 2015: Inger Beate Hovi og Paal Brevik Wangsness, TØI
     
Organisering og gjennomføring Gjennomføring ved hjelp av nettverk og pakkesamarbeid 2022: Anders Tønnesen og Marianne Knapskog, TØI
2015: Anders Tønnesen, TØI
2012: Anders Tønnesen, TØI
  Ulike typer barrierer 2019: Silvia Olsen, TØI og Kjersti G. Bardal, Nordlandsforskning
2013: Silvia Olsen, TØI
  Tettstedspakke 2022: Marianne Knapskog og Maja K. Rynning, TØI
     
Kunnskap og verktøy som virkemiddel Avtaler stat-kommune. Byvekstavtaler og byutredninger 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
2018: Marika Kolbenstvedt, TØI og Alberte Ruud, SVV
  Bruk av modellverktøy til transportanalyse 2019: Chi Kwan Kwong, TØI
  Før- og etterundersøkelser av fysiske sykkeltiltak 2023: Ingunn Opheim Ellis, TØI
2018: Astrid H. Amundsen og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Kartlegging av sykkelvennlighet 2022: Maja Karoline Rynning og Oddrun Helen Hagen, e TØI
  Utslipp fra Euro VI busser i virkelig trafikk 2021: Astrid H. Amundsen, Christian Weber og Ingrid Sundvor, TØI
  Faktorer som påvirker sykling 2020: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
2017: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
  Verksted for sykkelplanlegging i byområder 2018: Christoffer Olavsson Evju og Signe Egeland Sanda, Norconsult
  Barnas transportplan 2021: Marika Kolbenstvedt, TØI
2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
  Barnekonsekvensanalyse/Barnerettighetsvurdering 2022: Marika Kolbenstvedt, TØI
2020: Marika Kolbenstvedt, TØI
  Arealbeslag, klima og naturinngrep 2023: Astrid B. Skrindo og Anne C. Melhoop, NINA
  Klimamål i vegsektoren 2023: Astrid H. Amundsen, TØI
2022: Astrid H. Amundsen, TØI
  Analyseverktøy for knutepunkt 2022: Lise Weltzien, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
  Hensyn til naturmangfold i veiplanleggingen 2023: Astrid Skrindo og Anne Catriona Mehlhoop, Nina
  Livsløpsvurdering LCA- kjøretøy og drivstoff 2023: Linda Ager-Wick Ellingsen, TØI
     
Transportomfang
  Tiltak Forfattere
Lokalisering Lokalisering av arbeidsplasser og boliger 2021: Petter Næss, NMBU
2011: Petter Næss, Universitetet i Aalborg
1999: Petter Næss, Universitetet i Aalborg
1995: Petter Næss, NIBR
  Bystruktur og trafikkreduksjon 2021: Erik B. Lunke og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Rett kollektivtilbud på rett sted 2016: Jørgen Aarhaug og Aud Tennøy, TØI
  Fortetting med kvalitet 2021: Lene Schmidt, NIBR og Marika Kolbenstvedt, TØI
2014: Lene Schmidt, NIBR
     
Infrastruktur Bylogistikkplan 2020: Karin Fossheim, Jardar Andersen
2019: Karin Fossheim, Jardar Andersen og Olav Eidhammer, TØI
  Fartsgrenser og vegstandard 2014: Lasse Fridstrøm og Christian Steinsland, TØI
  Sambruksfelt 2023: Liten revisjon
2017: Bjørn Sandelien, Sandelien Veivalg ENK
     
     
Transportmiddelfordeling
  Tiltak Forfattere
Styring bilbruk Veiprising

2023: Paal B. Wangsness, TØI
2021: Bjørn Gjerde Johansen, TØI
2018: Paal B. Wangsness, TØI
2017: Paal B. Wangsness, TØI
2016: Astrid H. Amundsen, TØI og Joel Franklin, KTH
2011: Astrid H. Amundsen, TØI
1999: Tore Langmyhr, SINTEF og Odd Larsen ,TØI

  Drivstoffavgift

2017: Lasse Fridstrøm, TØI
2016: Lasse Fridstrøm, TØI
2014: Lasse Fridstrøm, TØI

  Parkeringsreguleringer 2017: Jan Usterud Hansen, Marika Kolbenstvedt, Petter Christiansen og Nils Fearnley, TØI
2011: Jan Usterud Hansen, TØI
1999: Jan Usterud Hansen, TØI
1996: Jan Usterud Hansen, TØI og Sigurd Olsen, SVV
  Parkeringsavgift 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Jan Usterud Hanssen, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1996: Jan Usterud Hanssen, TØI og Sigurd Olsen, SVV
  Parkering atskilt fra bolig 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
  Maximumsnormer- færre p-plasser ved boligbygging 2017: liten revisjon
2015: Robert Hrelja, VTI
  Frikjøp av arealer til parkeringsplasser 2017: Petter Christiansen, Jan Usterud Hansen, Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley, TØI
  Sambruk av parkeringsplasser 2017: Petter Christiansen, Jan Usterud Hansen,  Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley, TØI
  Boligsone-/beboerparkering 2017: Jan Usterud Hansen og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Tilskuddsordninger for redusert bilbruk 2023: Vibeke Nenseth, TØI
  Engangsavgift personbiler 2017: Lasse Fridstrøm, TØI
2016: Lasse Fridstrøm, TØI
2014: Lasse Fridstrøm, TØI
  Helhetlig parkeringspolitikk 2022: Jomar L. Langeland og Olav Foslie; Civitas
  Oppfølging av ulovlig etablerte parkeringsplasser 2023: Jomar L. Langeland, Civitas
     
Tilrettelegging for kollektivtrafikk Fremkommelighet for kollektivtrafikk 2020: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
2011: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
1999: Torbjørn Haugen, SINTEF
1995: Tor Eriksen, SINTEF
  Utvikling rutetilbudet 2020: Katrine N. Kjørstad og Ingunn Opheim Ellis, Urbanet
2011: Alberte Ruud og Bård Norheim, Urbanet
1995: Bård Norheim, TØI
  Taksttiltak kollektivtrafikk 2020: Mari Betanzo og Bård Norheim, Urbanet
2011: Bård Norheim og Alberte Ruud, Urbanet
1995: Bård Norheim, TØI
  Innfartsparkering for biler 2020: Jan Usterud Hanssen, TØI og Ingeborg Olsvik, Viken Fylkeskommune,
2018: liten revisjon
2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
2012: Jan Usterud Hanssen, TØI
  Innfartsparkering for sykler 2015: Jan Usterud Hanssen, TØI
2013: Michael Sørensen, TØI
  Gratis kollektivtransport 2023: Nils Fearnley, TØI
2018: Nils Fearnley, TØI
2012: Nils Fearnley, TØI
  Effektiv prising av kollektivtransport 2016: Nils Fearnley og Fredrik A. Gregersen, TØI
  Knutepunkt for effektiv kollektivtransport 2022: Julie R. Krogstad og Erik Lunke, TØI
2016: Julie R. Krogstad, TØI
  Universell utforming kollektivtransport 2023: Anja Fleten Nielsen, TØI
     
Tilrettelegging for sykling Sammenhengende sykkelnett 2020: Michael Sørensen, Marika Kolbenstvedt og Astrid H. Amundsen, TØI
2016: Michael Sørensen og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1995: Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak
  Drift og vedlikehold av sykkelanlegg 2022: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2021: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2020: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2011: Michael Sørensen, TØI Frøysadal, TØI
1999: Jan Usterud Hanssen, TØI
1995: Anne Mysen og Edvin Frøysadal, TØI
  Sykkelparkering 2020: Lars Christensen, SVV og Marit Espeland, SVV
2011: Marit Espeland, SVV
  Trafikkregler for syklende 2018: Liten revisjon
2013: Michael Sørensen, TØI
  ITS for sykler 2013: Michael Sørensen, TØI
  Høystandard sykkelveg

2016: Astrid H. Amundsen, TØI
2012: Michael Sørensen, TØI

  Sykkelgater 2020: Tineke de Jong, TØI
2015: Tineke de Jong, TØI
  Bysykkelordninger 2021: Kjestin Spångberg, Viken fylkeskommune og Astrid H. Amundsen, TØI
2016: Astrid H. Amundsen, TØI
2013: Astrid H. Amundsen, TØI
  Sykkelruteinspeksjon 2020: Lars Christensen og Hege Herheim, SVV
2012: Hege Herheim Tassel, SVV
  Beskyttede sykkelfelt 2021: liten justering
2018: Astrid H. Amundsen, TØI
  Delesymbol- oppmerking for sykling i blandet trafikk 2021: Bente Beckstrøm Fuglseth, SVV
     
Tilrettelegging for fotgjengere Fysiske anlegg for gående 2019: Michael Sørensen og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI
  Gangfelt og andre kryssingssteder

2023: Rune Elvik, TØI
2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
2016: Minirevisjon
2011: Michael Sørensen, TØI og Stein Johannessen, NTNU

  Drift og vedlikehold av gangveger, fortau og gangsfelt 2022: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2021: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2020: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2018: Liv Øvstedal og Stein Brembu, SVV
2011: Tanja Loftsgarden, TØI og Stein Johannessen, NTNU
  Trafikkregler for gående 2020: Rune Elvik, TØI
2011: Stein Johannessen, NTNU
  Universell utforming 2019: Ingrid Øvsteng og Randi Øverland, SVV
2011: Ingrid Øvsteng, SVV
  Snarveier 2019: Astrid H. Amundsen, TØI og Regine S. Aklestad, Statens vegvesen
2014: Regine S. Aklestad, SVV og Astrid H. Amundsen, TØI
  Benker og hvileplasser 2019: Astrid H. Amundsen, TØI
2014: Astrid H. Amundsen, TØI
  Belysning for gående 2019: Kåre Bye, Lyskonsult as og Eivind Fjeldaas, SVV
2014: Kåre Bye, Rejlers
  Lokale gåstrategier 2021: Guro Berge, Viken og Marika Kolbensvedt, TØI
2019: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
2015: Guro Berge, SVV og Marika Kolbenstvedt, TØI
  Nasjonal gåstrategi og gåregnskap 2019: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
2014: Guro Berge, SVV og Marika Kolbensvedt, TØI
  Gåing til/fra holdeplasser 2018: Helge Hillnhutter, Analyse og Strategi
  Barnetråkk 2021: Ingvil Aarholt Hegna, DOGA
2020: Ingvil Aarholt Hegna, DOGA
2018: Ingvil Aarholt Hegna, DOGA
     
Mobilitetspåvirkning/-planlegging Belønning av miljøvennlig kjøring 2014: Rune Elvik, TØI
  Fleksible arbeidstidsordninger 2021: Anja Nielsen og Randi Hjorthol, begge TØI
2012: Randi Hjorthol, TØI
  Samkjøring med bil 2019: Astrid H. Amundsen, TØI og Eirin Ryeng, NTNU
2016: Astrid Amundsen, TØI
2011: Astrid Amundsen, TØI
1999: Astrid Amundsen, TØI og Bjørn Sandelien, SVV
  Bildeling 2023: Vibeke Nenseth, TØI
2020: Vibeke Nenseth, TØI
2018: Liten revisjon
2015: Astrid H. Amundsen, TØI (oppdatering)
2012: Vibeke Nenseth, TØI
1999: Carlo Aall, Vestlandsforsk og Guro Berge, SVV
  Kampanjer for å begrense bilbruk 2012: Ross Phillips, TØI og Silje H. Tørnblad, CICERO
2011: Ross Phillips, TØI
  Gående skolebuss 2018: Ida Neergaard, Trygg Trafikk
2011: Aslak Fyhri, TØI
  Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn 2019: Marika Kolbenstvedt, TØI
  Offentlig aksept for restriktive tiltak 2012: Kristine Korneliussen, CICERO
  Personlig transportplanlegging og kampanjer 2018: Daniela Müller-Eie, UiS
  HjemJobbHjem - Mobilitetsplanlegging for bedrifter 2021: Siri Mellberg, Kolumbus
  Nudging for miljøvennlig transport 2023: Niels Bruus Kristensen, TØI
     

Miljøvennlig gods og varetransport

   
  Varelevering kveld og natt 2021: Jardar Andersen, TØI og Trond Hammervoll,
Viken Fylkeskommune
2012: Jardar Andersen, TØI
  Samleterminal for varedistribusjon 2021: Karin Fossheim og Jardar Andersen, TØI og Toril Presttun, SVV
2017: Karin Fossheim og Jardar Andersen, TØI
 

Regulering av kjøring med tunge biler – tungtrafikkruter

2017: Tale Ørving, TØI og Toril Presttun, SVV

  Kommunale innkjøp for bærekraftig bylogistikk 2022: Marianne Knapskog og Guri Jordbakke, TØI
  Elektriske lastesykler - for varedistribusjon 2021: Astrid H. Amundsen, Tale Ørving og Grunde Wesenberg, TØI
  Bylogistikkdepot 2023: Ingrid Jenserud, TØI
2020: Tale Ørving og Astrid H. Amundsen, TØI
2019: Tale Ørving, TØI
  Selvbetjente hentepunkt for pakker 2023: Daniel Pinchasik og Delpine Pernot, TØI
2022: Fatih Akdeniz, Viken fylkeskommune/PostNord og Hege Herheim, SVV
  Kortreist mat 2022: Tale Ørving, TØI
     
Miljøteknologi
  Tiltak Forfattere
Drivstoff og motorer Effektivisering av tunge kjøretøy 2020: Rolf Hagman og Astrid H. Amundsen, TØI
2015: Rolf Hagman og Astrid H. Amundsen, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Elektrifisering av bilparken 2022: Rolf Hagman, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum, TØI
2018: Rolf Hagman og Marika Kolbenstvedt, TØI
2016: Marika Kolbenstvedt, TØI
2014: Rolf Hagman og Marika Kolbenstvedt, TØI
2013: Rolf Hagmann og Marika Kolbenstvedt, TØI
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Elektriske sykler

2019: Inga M. Ydersbond, TØI
2016: Ingeborg S. Hesjevoll og Aslak Fyhri, TØI
2015: Ingeborg S. Hesjevoll og Aslak Fyhri, TØI
2014: Aslak Fyhri, TØI 
2013: Aslak Fyhri, TØI

  Biodrivstoff 2019: Rolf Hagman, TØI
2012: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI og Borgar Almaas, CICERO
2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI
  Miljørettet teknologi for håndverks- og servicetransport i by 2021: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt, TØI
2020: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt, TØI
2016: Erik Figenbaum, TØI
  El-busser 2017: Rolf Hagman, TØI
  Utskifting av kjøretøyparken 2017: Lasse Fridstrøm, TØI
  Hydrogen lastebiler 2023: Rebecca Thorn, Erik Figenbaum og Astrid Amundsen, TØI
  Elektriske lastebiler 2023: Astrid H. Amundsen og Erik Figenbaum, TØI
  Delte elsparkesykler 2021: Nils Fearnley, TØI
  Reduserte utslipp fra anleggsmaskiner 2021: Astrid H. Amundsen, TØI
     
Støy Incentiver/adferdspåvirkning Støysvake bildekk 2013: Truls Berge, SINTEF
 

Incentiver for elmobilitet

2022: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt, TØI
2016: Nils Fearnly og Erik Figenbaum, TØI

  Lokalisering av hurtigladestasjoner 2021: Astrid H. Amundsen (TØI), Hulda Tronstad og Erik Lorentzen (Norsk elbilforening)
  Ladestasjoner for elbiler

2022: Erik Figenbaum og Astrid H. Amundsen; TØI
2020: Erik Figenbaum, TØI og Astrid H. Amundsen
2016: Astrid H. Amundsen, TØI
2013: Erik Figenbaum og Astrid H. Amundsen, TØI

  Økokjøring 2023: Daniel R. Pinchasik, TØI
     
Trafikkregulering
  Tiltak Forfattere
Flytte trafikk    
     
Regulere trafikk    
  Lavutslippssoner 2022: Harald Aas, TØI, Kjersti Espeland, SVV og Astrid H. Amundsen, TØI
2012: Astrid H. Amundsen og Harald Aas, TØI
  Sambruksareal/Shared space

2017: Hanne Beate Sundfør, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI

  Miljøfartsgrenser

2022: Rune Elvik, TØI og Karl Idar Gjerstad, SVV
2018: Ingrid Sundvor og Astrid H. Amundsen, TØI
2016: Karl Idar Gjerstad, SVV
2011: Helena Axelsson og Ellen Foslie, SVV

  Complete streets- Helhetlig gateplanlegging

2020: Bente B. Fuglseth, Statens vegvesen

  30 km/t fartsgrense 2022: Rune Elvik, TØI
2011: Yngvild Munch-Olsen, SVV
  Trafikksanering 2020: Marika Kolbensvedt, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI
1999: Liv Øvstedal, SINTEF
1995: Liv Øvstedal, SINTEF
  Miljøgater 2023: Ingvill Hoftun, Viken fylkeskommune
2011: minirevisjon
2004: Astrid Amundsen, TØI
1995: Thor Lie, Asplan Viak
  Fysisk fartsregulering  2021: Rune Elvik og Michael Sørensen, TØI
2011: Michael Sørensen, TØI
1998: Anne Mysen, TØI
  Formingsprinsipper for gater og veger 2020: Marika Kolbenstvedt, TØI (minirevisjon)
2011: minirevisjon
1999: Knut Selberg, NTNU
  Fra vei til gate 2023: Bjarte Skogheim, Sweco
  Gå- og sykkelvennlige kjøretøysperrer 2019: Sunniva F. Meyer, TØI
  Signalregulering av kryss 2013: Alena Høye, TØI
  Rundkjøringer

2020: Rune Elvik, TØI

     
Styring vha ITS Trafikkstyring ved hjelp av ITS 2011: Alena Høye, TØI og Arild Ragnøy, SVV
1999: Peter Christensen, TØI, Arild Ragnøy, TØI og Øystein Mysen, Transport Telematikk AS
 

Samvirkende ITS - aktuelle bruksområder

2016: Erik Olsen, SVV

 

Selvkjørende biler og busser

2019: Astrid H. Amundsen, TØI (liten revisjon)
2017: Astrid H. Amundsen, TØI

Andre tiltak    
     
Tilpasning    
  Tiltak Forfattere
Støy og vibrasjoner Støyskjermer og støyvoller

2022: Ole Anton Engen og Ingvil Henriette Hoftun, Viken.
2021: liten justering
2014: Ingvill Hoftun, SVV (revisjon)
2011: Ingunn Milford og Helena Axelsson, SVV, Sigurd Solberg, Sweco Norge as og Marjan Mosslemi, TØI
1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk

  Støyisolering av boliger 2011: Astrid Amundsen, TØI og Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk
  Støysvake vegdekker 2011: Svein Storeheier, SINTEF
1999: Svein Storeheier, SINTEF
  Støyskjerming vha grønne fasader 2021: liten justering
2014: Ronny Klæboe og Astrid H. Amundsen, TØI
  Støyskjerming vha grønne tak 2021: liten justering
2014: Ronny Klæboe og Astrid H. Amundsen, TØI
     
Luft- og vannforurensning Strakstiltak ved høy luftforurensning 2018:Harald Aas, TØI
  Renhold av veger 2014: Karl Idar Gjerstad, SVV
1999: Steinar Larssen, NILU
  Endret bruk av salting 2023: Bård Nonstad (SVV), Øystein Larsen (SVV), Hanne Mørch (SVV) og Kai Rune Lysbakken (Sintef)
2014: Kjersti Wike Kronvall og Åge Sivertsen; SVV
  Naturbasert håndtering av overvann 2020: Svein O. Åstebøl og Håkon Dalen, COWI
  Vinterdekk uten pigger 2022: liten justering, Rune Elvik
2015: Rune Elvik, TØI
2011: Astrid Amundsen og Rune Elvik, TØI
1999: Arild Ragnøy, TØI, Per Karlsen, TI og Steinar Larssen, NILU
  Lysforurensning

2022: Erling Fjeldaas (SVV) og Helga Iselin Wåseth (Universitetet i Sørøst-Norge)
2019: Erling Fjeldaas (SVV Nord) og Helga Iselin Wåseth (ÅF Lighting)

     
Attraktive omgivelser Overordnet grønnstrukturplanlegging 2021: Kine Halvorsen Thorén, NMBU
  Vegetasjonsutforming for trygghet i parker 2019: Helena Nordh, NMBU, Katinka H. Evensen, NMBU og Sunniva F. Meyer, TØI
  Aktivitetsskapende bymøbler 2019: Sunniva F. Meyer, TØI
     

Anleggsvirksomhet og materialbruk

Utslippsfrie anleggsplasser innen vegsektoren

2022: Marianne K. Wiik, Ellen Ramsnes og Hrefna R. Vignisdottir, Sintef

 

 

 

Bidragsytere

Aarvold, Rita Helen, Statens vegvesen: Lysforurensning

Aasebø, Sigve, Statens vegvesen: Eurokrav og typegodkjenning, 30 km/t fartsgrense, Elektriske lastebiler, Hydrogen lastebiler

Aksnes, Jostein, Statens vegvesen: Støysvake vegdekker

Alfsen, K. H. CICERO: Engangsavgifter på personbiler, Drivstoffavgifter, Klimahensyn i transportpolitikken, Fartsgrenser og vegstandard, Tiltakspakker for redusert klimagassutslipp

Arntsen, Jørn, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann

Axelsson, Helena, Statens vegvesen: Strakstiltak ved høy luftforurensning

Berge, Guro, Viken (2020- ): Aktivitetsskapende bymøbler, Barnekonsekvensanalyse, Bystruktur og trafikkreduksjon, Lokalisering av hurtigladestasjoner, Miljøfartsgrenser, 30 km/t fartsgrense, Kortreist mat, Universell utforming kollektivtransport

Berge, Guro, Statens vegvesen (-2019): Lokalisering av arbeidsplasser og bolig, Trafikkreduserende fortetting, Kapasitet i vegnett - infrastruktur, Styring vha miljøindikatorer, Fysisk anlegg for gange, Gangfelt, Drift og vedlikehold av gangarealer, Trafikkregler for gående, Kampanjer for å begrense bilbruk, Gående skolebuss, Mental reiseplanlegging, Fleksible arbeidstidsordninger, Ulike typer barrierer, Fortetting med kvalitet, Belønning av miljøvennlig kjøring, Snarveier, Faktorer som påvirker sykling, Avtaler stat - kommuner, Personlig transportplanlegging og kampanjer, Før og etterundersøkelser av fysiske sykkeltiltak, Barnetråkk, Gå- og sykkelvennlige kjøretøysperrer, Barnas transportplan, Bruk av modellverktøy til transportanalyse,

Bjørnstad, Håvard Havro, Viken: Helhetlig parkeringspolitikk

Bodsberg, Kristin, Miljødirektoratet: Overordnet grønnstrukturplanlegging.

Bremset, Torstein, Statens vegvesen: Verksted for sykkelplanlegging i byområder

Christensen, Lars, Statens vegvesen: Bysykkelordninger, Kartlegging av sykkelvennlighet.

Dahlblom, Caroline, Transnova: Hydrogen i personbilparken, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff

Duus, Henrik, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, Ekspressvei for sykkel, Elektriske sykler, Bysykkelordninger

Dørum, Jørn Inge, Kommunenes Sentralforbund: Boligsone-/boligparkering, Sambruk av parkeringsplasser, Frikjøp av arealer til parkering

Espeland, Marit, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, Trafikkregler for syklende, ITS for sykler, Innfartsparkering - Sykkel, Elektriske sykler, Faktorer som påvirker sykling

Figenbaum, Erik, Statens vegvesen: Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotorer, Hydrogen i personbilparken, Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff

Foslie, Ellen, Statens vegvesen: Strakstiltak ved høy luftforurensning, Kommunale klimaplaner

Frøyland, Per, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk,

Gajowniczek, X, Sintef: Signalregulering kryss

Gjerstad; Karl Idar, Statens vegvesen: Miljøfartsgrenser, Strakstiltak, Eurokrav og typegodkjenning, Utslipp fra euro VI busser i virkelig trafikk

Glad, Alf, Statens vegvesen: Overordnet grønnstrukturplanlegging.

Guttu, Jon, NIBR: Fortetting med kvalitet

Hamel, Bob, Statens vegvesen: Reduksjon av utslipp fra anleggsmaskiner, Klimamål i vegsektoren, Utslippsfrie anleggsplasser, LCA Veileder

Hammervold, Trond, Viken: Selvbetjente hentepunkt

Hanssen, Gro Sandkjær, NIBR, OsloMet: Barnekonsekvensanalyse

Harildstad, Ida Stenbråten, Statens vegvesen: Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn

Hoftun, Ingvill, Statens vegvesen: Konsekvensutredninger, Vegetasjonsutforming i parker, Aktivitetsskapende bymøbler

Johannessen, Solveig, Statens vegvesen: Støyskjerming vha grønne fasader, Støyskjerming vha grønne tak

Johannessen, Stein, NTNU: Fysisk tilrettelegging for gående

Johnsen, Asbjørn, Transnova/Statens vegvesen: Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Ladestasjoner for elbiler, Elbusser

Johnsen, Axel R., Statens vegvesen: Økokjøring

Kleven, Oskar, Statens vegvesen: Byutredninger, Bruk av modellverktøy til transportanalyse

Kronvall, Kjersti W., Statens vegvesen. Naturbasert håndtering av overvann

Leite, Tor, Kommunal og distriktsdepartementet (KDD): Oppfølging av ulovlig oppførte parkeringsplasser.

Lerudsmoen, Malin B., Statens vegvesen: Rett kollektivtilbud på rett sted, Utvikling av kollektivknutepunkter, Forpliktende avtaler stat - kommuner

Lillebye, Einar, Statens vegvesen: Shared space

Lillehagen, Marthe, SD: Barnas transportplan

Lorentzen, Erik, Transnova/Statens vegvesen: Gratis kollektivtransport, Eurokrav og typegodkjenning av kjøretøy

Lund, Bjørn Andreas; Statens vegvesen: Selvkjørende kjøretøy

Lunde, Øystein, Viken: Lokalisering av hurtigladestasjoner

Lutnæs, Gunhild, Statens vegvesen. Hensyn til naturmangfold i veiplanlegging

Maas, Christine, Statens vegvesen: Biodrivstoff

Maugestein, Torstein, Viken fylkeskommune: Kortreist mat

Meland, Sondre, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann

Medalen, Tor; NTNU: Innfartsparkering Bil,

Milford, Ingunn, Statens vegvesen: Støyskjermer og støyvoller, Støyisolering av boliger, Støysvake vegdekker,

Mjøsund, Christian, TØI: Miljøteknologi Håndverks – og servicebedrifter

Moe, Hilde, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): RPR Barn og planlegging

Moland, Signe, Statens vegvesen: Innfartsparkering - Sykkel

Munch-Olsen, Yngvild, Statens vegvesen. Gangfelt og andre krysningssteder

Neby, Erica, Statens vegvesen. Hensyn til naturmangfold i veiplanlegging

Noorradin, Hoshiar, Statens Vegvesen: Benker og hvileplasser

Norvik, Trude, Miljødirektoratet: Overordnet grønnstrukturplanlegging.

Nørbech, Tom E., Transnova: Videomøte og videdostrøyming, Fjernarbeid, Samkjøring med bil, Bildeling, Insentiver for elektromobilitet

Odeck, James, Statens vegvesen: Vegprising, Økonomiske virkemidler, Konsekvensutredninger

Ogner; Anne, Statens vegvesen: Parkering adskilt fra boligen, Færre parkeringsplasser ved bolig

Olofsson; Zsuzsanna, Statens vegvesen: Tilskuddordninger for redusert bilbruk

Presttun, Toril, Statens vegvesen: Lokalisering av godsterminaler, Varelevering kveld og natt, Kjøreavgift for grensekryssende godstransport på veg, Økobonus for overføring av grensekryssende godstransport fra veg til bane, Alternativ varelevering i by, Samleterminal for varedistribusjon, Tungtrafikkruter, Bylogistikkplan, Bylogistikkdepot, Elektriske lastesykler, Kommunale innkjøp for bærekraftig bylogistikk,

Pryde, Linda Skare, Statens vegvesen: Elektriske sykler

Ragnøy, Arild, Statens vegvesen: 30 km fartsgrense

Rike, Kristin, Staten vegvesen: Gående skolebuss, Shared space

Rogne, Lise M. Viken: Nudging for miljøvennlig transport

Rosland, Pål, Statens vegvesen: Lavutslippssoner

Rostoft, M., Statens vegvesen: Trafikkregler for gående

Ruud, Alberte, Statens vegvesen: Statlige og kommunale avtaler, Styring ved hjelp av miljøindikatorer, Byutredninger

Sandelien, Bjørn, Statens vegvesen: Begrensning av parkeringstilbudet, Parkeringsavgift, Samkjøring med bil,

Sandkjær Hanssen, Gro: Barnekonsekvensanalyse

Schjetne, Sunniva: Statens vegvesen: Fortetting med kvalitet, Overordnet grønnstrukturplanlegging, Miljøgater, Fra vei til gate

Silborn. Hans: Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer, Samordnet areal- og transportplanlegging

Simonsen, Steinar, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk, Sambruksfelt/Miljøfelt

Siren, Thomas, Viken: HjemJobbHjem, Delte elsparkesykler

Sjøvold, Jannicke, Statens vegvesen: Støysvake bildekk

Skovli, Toril, Viken: Helhetlig parkeringspolitikk

Slettum, Elin J., Statens vegvesen: Arealbeslag, klima og naturmangfold

Sogn, Geir Åge, Statens vegvesen: Økokjøring

Spångberg, Kjerstin, Viken: Tettstedspakke

Steinbakk Torquato, Renata, Statens vegvesen. Gangfelt og andre krysningssteder

Steineke, Jon Moxnes, Viken fylkeskommune: Helhetlig parkeringspolitikk

Stillesby, Tom, Jernbaneverket: Innføring av høyhastighetstog

Støle, Alf, Statens vegvesen: Miljøgater, Fra veg til gate

Sæterlien, Erik Johnsrud, Samferdselsdepartementet: Barnas transportplan

Sæverud, Silje Andrea, Viken: Fra vei til gate

Sørensen, Michael, TØI: Sykkelgate

Tassell, Hege Herheim, Statens vegvesen: Beskyttede sykkelfelt

Thorshov, Tord Viggo; Statens vegvesen, Plan- og bygningsloven, Innsigelser

Tråholt, Torbjørn, SD: Barnas transportplan

Vestby, Guri Mette, NIBR, OsloMet: Barnekonsekvensanalyse, Rikspolitiske retningslinjer RPRBU

Vindnes, Håkon Sverre, Statens vegvesen: 30 km/t fartsgrense

Vold, Henrik, Statens vegvesen: Bruk av modellverktøy til transportanalyse

Wallberg, Sari, Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer

Weltzien, Lise, Oslo kommune: Knutepunkt for effektiv kollektivtransport

Wik, Gjermund Abrahamsen, Statens vegvesen: Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn

Øvstedal, Liv Rakel, Statens vegvesen: Gåing til/fra holdeplasser, Fysiske anlegg for gående, Sambruksareal, Universell utforming kollektivtransport, LCA Veileder

Øvsteng, Ingrid, Statens vegvesen: BRA-ordningen