heading-frise

Tilrettelegging for gående styrker kollektivtransporten

bilde av gatekryss med gangfelt og en gruppe mennesker som går fra en bussholdeplass.

God tilrettelegging for å gå til holdeplassene er viktig for å få flere til å reise kollektivt. Folk aksepterer å gå 70 prosent lengre til kollektivholdeplasser der det er attraktivt og praktisk å gå.

Omlag 45-50 prosent av den totale reisetiden på en kollektivreise brukes til å gå til og fra holdeplasser, vente eller gå mellom holdeplasser når man må bytte. Hvordan man opplever denne delen av reisen påvirker i stor grad hvordan man opplever hele reisen.

I tillegg til generell tilrettelegging, er god adgang til handel og servicetilbud viktig, samt at byområdene er stimulerende og visuelt attraktive.

En kollektivholdeplass i et byområde som er attraktivt for fotgjengere betjener tre ganger så mange mennesker som en holdeplass i et område som ikke er tilrettelagt for gåing.

Les hele tiltaksbeskrivelsen