heading-frise

Kort om miljøutfordringene

Transport binder mennesker og aktiviteter sammen og er nødvendig i et moderne samfunn. Samtidig medfører transport store miljø- og klimaproblemer.  Transportsektoren er ansvarlig for ca 25 prosent av klimagassutslippene i Norge I tillegg kommer andre miljøproblemer knyttet til luftforurensning, støy, vibrasjoner, jord- og vannforurensning, inngrep i by- og naturlandskapet, barrierer og arealdeling samt energiforbruk. Byene har særlig store utfordringer, noe som tilsier en kraftigere virkemiddelbruk enn i landet ellers.

Temperaturen i Norge varierer, men har hatt en stigende tendens særlig siden 1985 (Meteorologisk institutt 2021). Klimagassutslippene fra vegtrafikken økte med rundt 13 prosent fra 1990 til 2020 (SSB 2021). For vegtrafikken skjedde økningene i klimagassutslippet frem til 2015, etter det har utslippet blitt redusert. Fra 2019 til 2020 gikk utslippene ned med 4 prosent (SSB 2021). Selv om utslippet fra vegsektoren er på veg nedover, vil det kreve ekstra innsats for å overholde klimamålene for 2030 og 2050.

Konsekvensene kan bli alvorlige, både for mennesker og dyr. Den langsiktige trenden med økning i totalutslippet vil fortsette dersom ikke kraftige tiltak iverksettes. I Norge er CO2-utslipp fra olje- og gassvirksomhet, transport og industri de største kildene til klimagassutslipp. Jordbruk, sjøfart og fiskeri, samt boligoppvarming og avfallsdeponering bidrar også til utslipp av klimagasser.

Mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne for alltid i Norge. Fysiske inngrep og endret bruk av arealer er den viktigste årsaken. Det er mange årsaker til nedgangen; sykdom, parasitter, innføring av fremmede arter og ikke minst at leveområdene blir redusert eller ødelagt. Jord- og skogbruk, turisme og veiutbygging bidrar mest til å endre arealene.

Mer om miljø- og klimastatus internasjonalt og i Norge finnes her;