heading-frise

Kort om miljøutfordringene

Transport binder mennesker og aktiviteter sammen og er nødvendig i et moderne samfunn. Samtidig medfører transport store miljø- og klimaproblemer.Transportsektoren er ansvarlig for ca 25 prosent av klimagassutslippene i Norge, og utslippene øker. I tillegg kommer andre miljøproblemer knyttet til luftforurensning, støy, vibrasjoner, jord- og vannforurensning, inngrep i by- og naturlandskapet, barrierer og arealdeling samt energiforbruk. Byene har særlig store utfordringer, noe som tilsier en kraftigere virkemiddelbruk enn i landet ellers.

Temperaturen i Norge varierer, men har hatt en stigende tendens de siste femti årene. Klimagassutslippene økte med rundt 11 prosent fra 1990 til 2007. I 2008 og 2009 gikk utslippene betydelig ned, men er nå økende igjen og ligger godt over 1990 nivå. Konsekvensene kan bli alvorlige, både for mennesker og dyr. Den langsiktige trenden med økning i totalutslippet vil fortsette dersom ikke kraftige tiltak iverksettes. I Norge er CO2-utslipp fra olje- og gassvirksomhet, transport og industri de største kildene til klimagassutslipp. Jordbruk, sjøfart og fiskeri, samt boligoppvarming og avfallsdeponering bidrar også til utslipp av klimagasser.

Mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne for alltid i Norge. Fysiske inngrep og endret bruk av arealer er den viktigste årsaken. Det er mange årsaker til nedgangen; sykdom, parasitter, innføring av fremmede arter og ikke minst at leveområdene blir redusert eller ødelagt. Jord- og skogbruk, turisme og veiutbygging bidrar mest til å endre arealene.

Mer om miljø- og klimastatus internasjonalt og i Norge finnes her;