heading-frise

Luft og vannforurensning

 
 
 
Lysforurensning øker stadig over hele verden. Særlig kraftig er økningen nå som de energieffektive og hvite LED-pærene installeres. ...
Datokjøring, forbud mot bruk av dieselkjøretøy og forhøyet bomavgift er strakstiltak som kan gjennomføres for å redusere trafikken på dager med ...

Renhold av veger er et tiltak som kan redusere konsentrasjon av vegstøv. Renhold og støvbinding er i utgangspunktet to uavhengige tiltak

Bruk av salt i vinterdriften kan skade innsjøer, grunnvann, vegetasjon og økosystemer langs våre veger. Med et generelt lavt strekningsvis ...

Overvann fra veger, gater og andre tette flater i tettbygde strøk kan innholde tungmetaller, organiske miljøgifter, næringsstoffer (fosfor og

Redusert bruk av piggdekk vinterstid vil redusere slitasjen av vegdekker, og dermed redusere partikkelproduksjonen. Piggdekk sliter ...