heading-frise

Luft og vannforurensning

 
 
 
Lysforurensning øker på verdensbasis med 2% hvert år (Kyba et al. 2017). Med ny, energieffektiv og mer tilgjengelig teknologi ...
Datokjøring, forbud mot bruk av dieselkjøretøy og forhøyet bomavgift er strakstiltak som kan gjennomføres for å redusere trafikken på dager med ...

Renhold av veger er et tiltak som kan redusere konsentrasjon av vegstøv. Renhold og støvbinding er i utgangspunktet to uavhengige tiltak

Bruk av salt i vinterdriften kan skade innsjøer, grunnvann, vegetasjon og økosystemer langs våre veger. Med et generelt lavt strekningsvis ...

Redusert bruk av piggdekk vinterstid vil redusere slitasjen av vegdekker, og dermed redusere partikkelproduksjonen. Piggdekk sliter ...