heading-frise

Redusere transportomfanget

Tiltak som kan bidra til å begrense behovet for transport

Denne tiltaksgruppen omhandler tiltak som kan bidra til å begrense behovet for transport, for eksempel samordnet transport- og arealplanlegging, lokalisering av arbeidsplasser, gode terminalløsninger for godstransport, bruk av kommunikasjonsteknologi med mer. Miljøbelastningene fra vegtrafikken henger ofte nært sammen med trafikkomfanget. Dersom behovet for transport kan reduseres, vil trafikkmengdene reduseres og i neste omgang også miljøproblemene.

Tiltakene i denne gruppen krever ofte langsiktig planlegging og store investeringer. Dette medfører at det normalt vil ta tid før tiltakene får betydelig effekt. Dette gjør at man også trenger tiltak som kan ha betydning på kort sikt. På den annen side vil tiltakene som påvirker behovet for transport ha langsiktige effekter. Dersom man for eksempel bygger boliger nær knutepunkter for kollektivtrafikk, vil tiltaket kunne spare daglige bilturer for dem som flytter inn, sammenliknet med boligbygging i områder som ikke kan betjenes med kollektivtrafikk.

Gruppe A inneholder også omtale av en del overordnete virkemidler som kan brukes for å redusere transportomfanget eller bidra til å realisere andre tiltak.