heading-frise

Hvordan ta hensyn til barn i planleggingen?

Tre barneskolebarn med sekk på ryggen som går over et gangfelt.

Barn er en sårbar gruppe som fort kommer i annen rekke når areal disponeres og trafikkløsninger planlegges. På Tiltak.no finner du en rekke artikler om barns rettigheter og hvordan disse kan ivaretas på en god måte.

Barnekonsekvensanalyse er ett redskap for å involvere barna i en dialog og ivareta deres perspektiv når barns interesser berøres. Tiltaket fokuserer fysisk planlegging for bedre oppvekstmiljø. En slik analysen kan omfatte registrering av behov, utforming av forslag, analyse av konsekvenser, og særlig viktig når barn er involvert - informasjon om resultat. Tiltaket kan gi et bedre grunnlag for kommunal forvaltning, planer og beslutninger på alle nivåer og i ulike sektorer.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR-BU) gir sterke signaler og et lovfestet grunnlag for å ta hensyn til barn og unges behov og for at de skal bli hørt i samfunns-planlegging på alle nivåer. Men reglene blir ikke alltid brukt i praksis. Tiltaket gir kunnskap om de krav og muligheter lovverket og retnings-linjene gir og om ulike aktørers ansvar.

Barnas transportplan kom inn som et eget kapittel i Nasjonal transportplan 2018 - 2029 og omhandler hvordan kommunene skal planlegge framtidens lokalsamfunn med tanke på barn og unges behov, spillerom, sikkerhet og folkehelse. Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter. De bruker miljøvennlige transport-midler mer enn voksne.  Kunnskap om hvordan de opplever transporthverdagen og om deres behov og ønsker, er viktig i planleggingen. Kapitlet angir regjeringens forventninger til hvordan kommunene skal planlegge framtidens lokalsamfunn med tanke på barn og unges behov, spillerom, sikkerhet og folkehelse.

Barnetråkk er et digitalt verktøy for medvirkning der barna selv, ved hjelp av digitale kart, forteller hvordan de bruker nærmiljøet sitt - hvilke områder de bruker, hva de gjør og hvordan arealene fungerer for dem. Dette resulterer i kart som kommuner og andre aktører kan bruke direkte i sitt plangrunnlag. Slik blir barnas stemmer hørt og områder de setter pris på kan bevares og videreutvikles. Mange kommuner bruker dette verktøyet i dag.

Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn kan bidra til at barn blir mer fysisk aktive noe som er bra for barns utvikling, helse og læring. Mer gåing og sykling hos barn er et mål for norsk samferdsels-, miljø- og helsepolitikk. Lokale og nasjonale myndigheter og organisasjoner har gjennomført flere kampanjer på dette området som omtales i dette tiltaket. Kampanjer fungerer best når de er koplet til fysisk forbedring, når målene er realistiske, skolene får ressurser og de gjentas jevnlig.