heading-frise

Aktuelle nettadresser

1.1  Norske nettsider

Generell miljøinformasjon

Statlige institusjonen

Forsking/utredning – transport og miljø

 1.2 Internasjonale nettsider

2     Tema

2.1 Planlegging

  • MDs veileder om Konsekvensutredninger, Kommuneplanens arealdel (T-1493):
  • MDs veileder om Kommuneplanprossessens samfunnsdel og handlingsdel (T-1492)
  •  MDs veileder om Kommuneplanens arealdel (T-1491): 
  • MDs veileder om Regional planstrategi (T-1495)
  • MDs veileder om Kommunal planstrategi (T-1494): 
  • MDs veileder om Reguleringsplan (T-1491):
     

2.2 Klima

Norge

Internasjonalt;

2.1  Lokal luftforurensning

Norge

Internasjonalt

2.3 Forurensning vann/jord

Norge

Internasjonalt

2.4 Støy og vibrasjoner

Norge

Internasjonalt

2.5 Arealforbruk

Norge:

Internasjonalt

2.6 Biologisk mangfold/naturmiljø

Norge

Internasjonalt

2.7 Kulturmiljø/kulturlandskap

Norge

2.8 Helse og livskvalitet

Norge

Internasjonalt

Håndbøker og Veiledere

Kalkulatorer

Tabell: Noen Miljø-/klima-/transport- kalkulatorer som beregner utslipp.

Nettsteder Informasjon om kalkulatoren Linker
Klimakalkulator (Klimaløftet) Beregningene baserer seg på transportvaner, forbruk, matvarer og boligtype. Link
Klimakalkulator for kommuner og fylker (Miljødirektoratet) Beregner CO2-ekv. For planleggere i kommuner/fylker. Link
Miljøkalkulator (Vestlandsforsk) Beregner CO2-ekv utslipp basert på forbruk i husholdet, matvarer og transportvaner.  Link
Miljøkalkulator (NSB) Beregner utslipp av CO2, partikler, NOx, energibruk, samt miljøkostnader. Bruker legger inn reisestrekning, og hvilket transportmiddel han skal reise med. Link
Miljøkalkulator (SAS) Beregner utslipp av CO2, partikler, NOx, CO, HC, H2O og SO2 ved flyreiser. Bruker legger inn reisestrekning, og eventuelt også flytype. To kalkulatorer en for passasjertrafikk og en for varetransport. Link