heading-frise

Aktuelle nettadresser

Sist oppdatert høsten 2021.

 1.1  NORSKE NETTSIDER

Generell miljøinformasjon

Statlige institusjonen

Forsking/utredning - transport og miljø

 1.2 INTERNASJONALE NETTSIDER

2     TEMA

2.1 PLANLEGGING og Universell utforming

2.2 KLIMA

Norge

Internasjonalt

2.1  LOKAL LUFTFORURENSNING

Norge

Internasjonalt

2.3 FORURENSNING VANN/JORD

Norge

2.4 STØY OG VIBRASJONER

Norge

Internasjonalt

2.5 AREALFORBRUK

Norge:

Internasjonalt

2.6 BIOLOGISK MANGFOLD/NATURMILJØ

Norge

Internasjonalt

2.7 KULTURMILJØ/KULTURLANDSKAP

Norge

2.8 HELSE OG LIVSKVALITET

Norge

Internasjonalt

HÅNDBØKER OG VEILEDERE

KALKULATORER

Tabell: Noen Miljø-/klima-/transport- kalkulatorer som beregner utslipp.

Nettsteder

Informasjon om kalkulatoren

Linker

Klimakalkulator (Enova)

Beregningene baserer seg på transportvaner, forbruk, matvarer og boligtype.

Link

Tiltakskalkulator for luftkvalitet (Miljødirektoratet)

Beregner forventet effekt på PM 2.5, PM10 og NO2. For planleggere i kommuner/fylker.

Link

Kollektivkalkulator (TØI)

Beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ulike tiltak som kan forbedre kollektivtransporten.

Link

Miljøkalkulator (SAS)

Beregner utslipp av CO2, partikler, NOx, CO, HC, H2O og SO2 ved flyreiser. Bruker legger inn reisestrekning, og eventuelt også flytype. To kalkulatorer en for passasjertrafikk og en for varetransport.

Link