heading-frise

Støy og vibrasjoner

 
 
 
Grønnstruktur er veven av blå og grønne områder som det er nødvendig å ivareta og utbedre i byer og tettsteder dersom vi ønsker å nå mål om ...

Svært mange nordmenn utsettes for støynivåer over anbefalt nivå. For å dempe støybelastningen utføres en rekke støyskjermingstiltak både ...

Fasadeisolering blir ofte brukt når andre tiltak ikke klarer å løse støyproblemet. Tiltaket er forholdsvis dyrt, men kan redusere støynivået ...

Støysvake vegdekker er i utgangspunktet et godt tiltak fordi støyen angripes ved kilden. Det er imidlertid godt dokumentert at de nordiske ...

Når bygningsfasadene på begge sider av en gate er harde og glatte vil støy fra vegtrafikken forplante seg i sikksakk horisontalt bortover ...

Vegetasjon på tak kan benyttes som et støydempende tiltak. Estetiske forbedringer, opparbeiding av fellesgode i form av takterrasse og andre ...