heading-frise

Kunnskap og verktøy som hjelpemidler

 
 
 
For å lykkes med å øke sykkelandeler lokalt trenger kommuner og fylkeskommuner kunnskap om hvordan planlegge og tilrettelegge ...
Et knutepunkt skal binde ulike deler av kollektivsystemet sammen, men det skal også kobles til de øvrige omgivelsene og gjøre
I henhold til Parisavtalen hadde Norge forpliktet seg til å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 % innen 2030, og med 90-95% innen ...
Nasjonal transportplan (NTP) har siden 2018 hatt et eget kapitel om Barnas transportplan (BTP) som bl. a. bygger på barn og unges eget syn ...
Både naturgitte, demografiske, sosiokulturelle og bystrukturelle forhold kan være med på å forklare folks bruk av sykkel. I tillegg kommer ...