heading-frise

Kunnskap og verktøy som hjelpemidler

 
 
 
For å lykkes med å øke sykkelandeler lokalt trenger kommuner og fylkeskommuner kunnskap om hvordan planlegge og tilrettelegge ...
Et knutepunkt skal binde ulike deler av kollektivsystemet sammen, men det skal også kobles til de øvrige omgivelsene og gjøre
I henhold til Parisavtalen hadde Norge forpliktet seg til å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 % innen 2030, og med 90-95% innen ...
Barnerettighetsvurdering/Barnekonsekvens-analyse er redskap for å synliggjøre hvordan beslutninger og planer påvirker barns ...
Barn og unge er dagens og fremtidens trafikanter. De bruker miljøvennlige transportmidler mer enn voksne. Kunnskap om hvordan de opplever ...
Både naturgitte, demografiske, sosiokulturelle og bystrukturelle forhold kan være med på å forklare folks bruk av sykkel. I tillegg kommer ...