heading-frise

Regulere trafikk

 
 
 
Et transformasjonsprosjekt fra vei til gate krever ofte flere analyser, vurderinger og avklaringer fra tidlig planfase til realisering. Det er ...
En rundkjøring er et kryss der trafikken er envegsregulert mot urviseren rundt en sentral trafikkøy. Trafikk på tilfartene ...

Lavutslippssoner brukes i en rekke land for å redusere forurensningen i områder med mye trafikk, og da særlig utslipp av eksospartikler. ...

Formålet med Shared space/sambruksareal er å forbedre samspillet mellom ulike brukergrupper i gater og byrom samt å forbedre bymiljøet. Tiltaket ...

Miljøfartsgrense innebærer å redusere skiltet hastighet i en begrenset periode på en utvalgt veistrekning. Hensikten med miljøfartsgrense er å

Økt bruk av fartsgrense 30 km/t i byer og tettsteder kan ha positive miljøeffekter når det gjelder støy og vegstøv (særlig mht slitasje og ...

Fysisk fartsregulering kan i mange tilfeller være et nødvendig supplement til skiltet fartsgrenser for å få redusert farten til ønsket nivå. ...

Trafikksanering omfatter en ”pakke” av tiltak der formålet er å fjerne gjennomgangstrafikk fra boliggater og sentrale bydeler. ...

Tiltaket er iverksatt på en rekke vegstrekninger nasjonalt og internasjonalt. Flere av de innførte tiltakene medførte en reduksjon i ...

Tungbilruter har primært virkning på lokalmiljø. Tiltaket har som mål å flytte tungtrafikk fra sårbare strekninger til mindre sårbare ...

Generelt har signalanlegg mer positive miljøeffekter jo færre kjøretøy som må bremse og akselerere og jo færre som må stanse helt og ...