heading-frise

Gods- og varetransport i by

 
 
 

De fleste vareleveranser skjer på dagtid når belastningen på infrastrukturen er størst. Køer på veiene bidrar til redusert effektivitet og økt

En byterminal benyttes for å konsolidere forsendelser fra flere leverandører slik at disse kan leveres samlet til varemottakere. Slike ...

Målet med tiltaket er å redusere antall store kjøretøy fra å entre sårbare områder. Dette kan være bysentra med mange gående og syklende, smale ...

Alternative leveringssystemer er en samlebetegnelse på alternativer til tradisjonell levering med varebil
eller lastebil i byområder. ...