heading-frise

Tilrettelegging sykkel

 
 
 
Både nasjonalt og kommunalt er det et mål å øke sykkelbruken. Sammenhengende sykkelvegnett av høy standard ...
Beskyttede sykkelfelt, er sykkelfelt som har en eller annen form for fysisk beskyttelse mellom syklister og de øvrige trafikantene i ...

Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering kunne bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Ved å få ...

Dette er ikke et tiltak i klassisk forstand, men et verktøy for å få til et godt samspill i trafikken. Trafikkreglene definerer hvilke ...

En sykkelekspressveg er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister og tilrettelagt for rask og direkte sykling over ...

En sykkelgate er en gate hvor kjørebanen i utgangspunkt er reservert for sykkeltrafikk. Noe motorisert transport, som varelevering, kan ...

Bysykkelordninger kan bidra til å redusere forurensning i byområder og utslipp av klimagasser, i den grad de erstatter reiser med bil eller ...

Gjennom sykkelveginspeksjoner og etterfølgende utbedringer heves standarden på sykkelanleggene. Attraktive sykkelanlegg kan fremme ...