heading-frise

Tilrettelegging sykkel

 
 
 

Både nasjonalt og kommunalt er det et mål å tilrettelegge for økt sykkelbruk, men sykkelandelen er bare rundt 4,5% i Norge.

...

Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering kunne bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Ved å få ...

Statens vegvesen Region sør inngikk i 2005/2006 ”Sykkelbyavtale” med fem byer. Formålet var å bedre forholdene for syklister ...

Tiltaket dreier seg om å legge til rette for transport med sykkel til og fra stasjoner og holdeplasser for dem som ønsker å reise kollektivt ...

Dette er ikke et tiltak i klassisk forstand, men et verktøy for å få til et godt samspill i trafikken. Trafikkreglene definerer hvilke ...

ITS (Intelligente Transport Systemer) og andre innovative og teknologiske tiltak for sykkel omfatter mange ulike tiltaksvarianter rettet mot ...

En sykkelekspressveg er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister og tilrettelagt for rask og direkte sykling over ...

En sykkelgate er en gate hvor kjørebanen i utgangspunkt er reservert for sykkeltrafikk. Noe motorisert transport, som varelevering, kan ...

Bysykkelordninger kan bidra til å redusere forurensning i byområderog utslipp av klimagasser, i den grad de erstatter reiser med bil eller ...

Gjennom sykkelveginspeksjoner og etterfølgende utbedringer heves standarden på sykkelanleggene. Attraktive sykkelanlegg kan fremme ...