heading-frise

Tilrettelegging sykkel

 
 
 
Både nasjonalt og kommunalt er det et mål å øke sykkelbruken. Sammenhengende sykkelvegnett av høy standard bestående av attraktive ...
Beskyttede sykkelfelt, er sykkelfelt som har en eller annen form for fysisk beskyttelse mellom syklister og de øvrige trafikantene i vegbanen. En

Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering kunne bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Ved å få ...

Dette er ikke et tiltak i klassisk forstand, men et verktøy for å få til et godt samspill i trafikken. Trafikkreglene definerer hvilke ...

ITS (Intelligente Transport Systemer) og andre innovative og teknologiske tiltak for sykkel omfatter mange ulike tiltaksvarianter rettet mot ...

En sykkelekspressveg er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister og tilrettelagt for rask og direkte sykling over ...

En sykkelgate er en gate hvor kjørebanen i utgangspunkt er reservert for sykkeltrafikk. Noe motorisert transport, som varelevering, kan ...

Bysykkelordninger kan bidra til å redusere forurensning i byområder og utslipp av klimagasser, i den grad de erstatter reiser med bil eller ...

Gjennom sykkelveginspeksjoner og etterfølgende utbedringer heves standarden på sykkelanleggene. Attraktive sykkelanlegg kan fremme ...