heading-frise

Styring bilbruk

 
 
 
Bilavgifter er et regulatorisk virkemiddel som kan bidra til at forbrukere gjør mer klimavennlige transportvalg. Overordnet kan vi skille ...
Parkeringspolitikk handler om å prioritere mellom ulike trafikantgrupper, brukergrupper og arealformål. Parkering handler også ...
Innføring av boligsone/beboerparkering gir dem som bor i sentrale byområder og er henvist til å parkere på gata bedre ...

Vegprising/køprising har til nå redusert trafikkmengden med opp mot 15-20 prosent. Den avvisende effekten vil være avhengig av kostnaden ...

Drivstoffavgiftene øker prisen på bilbruk og bidrar til å begrense biltrafikken. En 20 prosents økning i drivstoffprisen, som grovt regnet svarer

Bilbruken kan påvirkes ved å begrense antall parkeringsplasser som tilbys, parkeringens varighet samt styre hvor plassene lokaliseres i ...

Parkeringsavgifter påvirker transport-middelvalget og kan redusere bilbruken. Tiltaket er ett viktig grep for å begrense miljøbelastninger og ...
Økt avstand til parkering er et grep for å redusere bilbruken i byområder og svekke bilens konkurransefortrinn i forhold til andre ...
Engangsavgiften på personbiler utgjør et kraftig klimapolitisk virkemiddel. Ved å videreføre og forsterke klimaprofilen i engangsavgiften og ...
Mange parkeringsplasser i byene eies av private. Dette begrenser kommunens mulighet for å styre tilbudet. En frikjøps-ordning fritar utbygger fra
Parkeringsbehovet varierer med formål og tid på dagen. Sambruk innebærer at for eksempel parkeringsplasser tilknyttet bedrifter tillates brukt ...