Parkering

Parkering er et svært viktig virkemiddel for å regulere bilbruk i byer og tettsteder. Tiltakskatalogen har nå gått gjennom forskning og erfaringsbasert kunnskap som foreligger og oppsummert dette.
 
Tiltaksbeskrivelsen «Parkeringsregulering» gir en oversikt. De andre tiltaksbeskrivelsene (Parkeringsavgifter, Behovsbaserte parkering, Parkering atskilt fra boligen, Maksimumsnormer/minimumsnormer) gir en mer inngående beskrivelse av tiltakene.

Her finner du en samleside med alle parkeringstiltakene.

All forskning viser at begrenset tilgang til parkering både ved start- og målpunkt er effektivt for å redusere bilbruk. Effekten er størst i tette byomåder med nærhet til viktige funksjoner og bra kollektivtilbud. Regulering av antall plasser har størst effekt. Lengre avstand til p-plassen, avgifter, tidsbegrensning og regler for bruken av plassene reduserer også sannsynligheten for å bruke bil.