Innholdx
heading-frise

Forenkling av rutestruktur, frekvensøkning og forlenging av ruter for å nå pendlere i Hamar

Oppsummert

I Hamar ble det i satt i gang endringer i kollektivtilbudet i 2012, for å øke effektiviteten og passasjertallene og for å redusere bilbruken. Rutestrukturen ble forenklet ved å fjerne sløyfer på og rette ut to linjer og ved å erstatte en linje med en annen. Frekvensene på alle gjenværende linjer økte. På de to linjene med høyest passasjertall i førsituasjonen ble 15-minuttersfrekvensene i rushtiden utvidet til det meste av dagen. En linje fikk doblet frekvens til to avganger per time og ble forlenget for å nå flere pendlere, noe som resulterte i stor passasjervekst på denne linjen (og mye av den totale vekstenkom på denne linjen). Tilbudet ble markedsført på nye måter, blant annet ved å bruke ishockey- og fotballaget i kampanjer. Endringene ble etterfulgt av passasjervekst på alle bylinjene, på totalt 17,1% i perioden 2012-2016. I 2011-2012 var passasjerveksten på 6,6%, mens det var en reduksjon på 1,1% i 2010 - 2011.

Rapport/offentlig dokument

Informasjon tilsendt fra Innlandstrafikk

Kategori

Målte effekter av endringer i rutestruktur for by-buss i tidsperioden 2013-2017 og informasjon om videre endringer av rutestrukturen i 2020.

Beskrivelse

Det ble foretatt en endring i rutestruktur for å få et mer attraktivt og effektivt kollektivtilbud i Hamar og omegn. Bakgrunnen for arbeidet er et mål om å bevege seg imot det grønne skiftet og få mer bruk av kollektiv og mindre bruk av privatbilen. Rutestrukturen ble forenklet, linjer ble forlenget for å nå pendlere og frekvensen ble økt. Effekter av endringer i tidsrommet 2013-2016 er målt.

Aktører

Innlandet fylkeskommune, Innlandstrafikk

Strategisk ruteplan som konsulenter for utvikling av rutestruktur i 2020

Kontakt ang. data

Innlandstrafikk

By-kontekst

I Hamar bodde det per 2020 (SSB) 28 434 innbyggere. Hamar er en monosentrisk og liten by med et tett sentrum. Det er høyest tetthet og korte avstander sentralt som gir gode forhold for gåing og sykling. Regiontog stopper og kjører igjennom Hamar, tog terminalen er per i dag i sentrum. Mange bor i nabokommuner og pendler inn til Hamar og tettheten blir lavere jo lengre man kommer ut fra sentrum. Det er en høy bilandel, og det er god parkeringskapasitet i byen. Det er noen arbeid og besøksintensive virksomheter som ligger i bilbaserte områder.

Kollektivsystem

Bybusser, regionale busser, regionalt tog. Bybussene korresponderer med regionale ruter.

Endringen gjelder

Forenkling av rutenettverket, forlenging av ruter for å nå pendlere og økning i frekvens, se figur 1 og utfyllende informasjon. Endringene i perioden fom. 2013 tom. 2016 skjedde som en trinnvis endring i rutestruktur og frekvens:

Ruteperiode 2012 - 2013 mandag til fredag: Tiltak/endring: 15 min. frekvens innført kl. 06 – 18 på B1 og B2. Liten utvidelse av driftsdøgn B3. Endret trasé, driftsdøgn og innføring av 30 min. frekvens B5. B6 avviklet.

Ruteperiode 2013 - 2014 mandag til fredag: Tiltak/endring: Traseendring B3. Ny linje B4 som delvis overlapper med gammel B3-trase.

Ruteperiode 2014 - 2015 mandag til fredag: Tiltak/endring: Endret B3-trase fra 9. mars 2015. Deler av gammel B3-trase innlemmet i ny. Totalt utstrekk ca. 30 km – 30 min. frekvens.

Ruteperiode 2016 - 2017 mandag til fredag: Tiltak/endring: B1 og B2 får 15 min. frekvens fra første buss om morgenen (tilpasning til ruteendringer på NSBs tog fra desember 2016).

Figur 1: Effekter av endringene var resultatet av endringer i rutestrukturen i Hamar fra 2013 til og med 2016. Endringene bygget på prinsipper om å forenkle rutestrukturen, øke frekvens og forlenge ruter.

Type data

Passasjerstatistikk tilsendt fra Hedmark trafikk.

Metode datainnsamling

Passasjerer er telt med billettsystemet FARA: antall registrerte påstigninger. Billett-app ble ikke innfaset hos Innlandstrafikk før februar 2020, dette har derfor ikke påvirket statistikken for påstigende.

2013 var det første året hvor Hedmark trafikk hadde statistikk over passasjertallene for bybusstilbudet i Hamar, det foreligger derfor ikke tall for 2012.

Målbare effekter

Endringene ble etterfulgt av passasjervekst på alle bylinjene, på totalt 17,1% i perioden 2012-2016. I 2011-2012 var passasjerveksten på 6,6%, mens det var en reduksjon på 1,1% i 2010 - 2011. Den totale passasjerveksten i perioden 2013 - 2016 var på 63%, se fordeling på linjer i figur 2.

Figur 2: Utvikling av passasjertall, fordelt på ruter og totalt.

Passasjerveksten var størst i rutene der frekvensen var høyest og hvor driftsdøgnet var lengst. I tillegg hadde, ifølge lokale planleggere, trolig kortere reisetid (spesielt for ny B3 mellom Hamar og Stange) mye å si for passasjerveksten. Linje B 3 hadde svært stor vekst etter en dobling i frekvens og utvidet driftsdøgn, og dette vises tydelig i dataene (tabell 1, 2 og 3).

Passasjerveksten var minst i perioden 2013-2016 på linje B4 og B5, hvor det var 60-minutters frekvens med et begrenset driftsdøgn. B1 og B2 var allerede godt etablert før ruteendringene, men det var først med innføringen av kvartersfrekvens mellom kl. 06 og 18 at man fikk den store økningen i passasjertallet på disse linjene. Ifølge lokale planleggere virket det som om kundene syntes at det var enkelt å forholde seg til 15-minutters frekvens og ventetid på 7,5 minutter.

Tabell 1: Alle bybusslinjer, antall påstigninger per produkt per år fra 2013 -2016.

Alle bybusslinjer -- antall påstigninger pr. produkt pr. år.

Størst Økning påstigning ses for kunder med periodebilletter.

Billettype Kundegruppe 2013 2014 2015 2016 + 15/16 % 15/16
Enkelt Barn 39 510 36 846 43 253 47 164 3 911 9
Enkelt Student 2 717 1 843 1 049 46 -1 003 -95,6
Enkelt Voksen 218 385 225 795 280 569 316 658 36 089 12,9
Enkelt Honnør 98 353 104 072 119 479 124 262 4783 4
Enkelt Mobilett     8 036 21 891 13 855 172,4
Enkelt Annet/kampanje 294 6 534 9 969 20992 11 023 110
Periode Barn 13 464 12 269 12 736 15 275 2 539 19,9
Periode Ungdom 91 793 106 625 136 860 150 720 13 860 10,1
Periode Ung Voksen 15 277 25 525 78 771 99 079 20305 25,8
Periode Voksen 76 145 84 677 79 329 89 333 10 004 12,6
Periode Honnør   2 107 10 663 14623 3 960 37,1
Periode Ansatte 815 1 850 2 349 3 647 1 298 55,3
Periode NSB-tilslutning 108 504 1 217 1 552 335 27,5
Sum   556 861 608 647 784 280 905 242 120 959 15,4

Tabell 2: Vekst per rute fra 2013 -2016.

Bybuss
Hamar
2013 2014 2015 2016 Påstigninger
diff. to siste perioder
Påstigninger
diff. i %
Bl 222 618 240 711 253 113 268 721 15 608 6,20 %
B2 247 780 271 972 267 136 273 296 6 160 2,30 %
B3 43 711 38704 204 481 301 393 96 912 47,40 %
B4 5 094 15 564 17 217 17 167 -50 -0,30 %
B5 37 658 41 686 42 333 44 662 2 329 5,50 %
Total 556 861 608 637 784 280 905 239 120 959 15,40 %

Tabell 3: Fordeling av type passasjervekst på rute B3 fra 2013 -2016.
Bybuss 3 -- antall påstigninger pr. produkt pr. år. 
Markant økning antallet påstigninger etter omlegging av linjen i mars 2015.

Billettype Kundegruppe 2013 2014 2015   2016 0,9375 % 15/16
Enkelt Barn 3 958 3 147 11 629   17 121 5 492 47,2
Enkelt Student 135 89 465   31 -434 -93,3
Enkelt Voksen 16229 14 218 79 104   114 220 35 116 44,4
Enkelt Honnør 8 159 5 538 22 694   29 487 6 793 29,9
Enkelt Mobilett     2 537   6 559 4022 158,5
Enkelt Annet/kampanje 17 164 2 024   5 620 3 596 177
Periode Barn 1 450 854 3 255   4595 1 340 41,2
Periode Ungdom 8 242 8 744 36 041   48 986 12945 35,9
Periode Ung Voksen 581 1 246 22 143   37 267 14854 67,1
Periode Voksen 4865 4430 21 693   33 687 11994 55,3
Periode Honnør   79 1 375   1 990 615 44,7
Periode Ansatte 70 182 539   897 358 66
Periode NSB-tilslutning 5 13 712   933 221 31
Sum   43 711 38704 204481   301 393 96912 47,4

Enkeltbilletter: Barn = 4-15 år, Student = 16-30 år, Honnør = over 66 år eller honnørbevis
Periodebilletter: Barn = 4-15 år, Ungdom = 16-19 år, Ung Voksen (tidl. Student) = 20-30 år, Honnør = over 67 år eller honnørbevis, Ansatte = fribilletter bussoperatør og ansatte HET, NSB-tilslutning = periodebillett buss + månedsbillett NSB

Andre/ikke målbare effekter

Det er vanskelig å vite hvor og i hvilken grad enkelte innbyggere mistet sitt kollektivtilbud i forbindelse med endringene i rutestruktur, men gitt at passasjerveksten har vært høy vil det uansett regnes for å være en veldig positiv utvikling i Hamar.

Usikkerhet

Det er vanskelig å vite hva slags transportmiddel de som begynte å ta bussen brukte før. Noe av veksten kan være gående og syklende som har begynt å bruke buss.

Utfyllende informasjon

Det er tatt flere grep for å bedre kollektivtilbudet i Hamar også i 2017 og 2020, se tabell 4 og figur 3. Det foreligger foreløpig ikke målinger av dette. Effekter av endringer i 2020 kan ikke måles før situasjonen har normalisert seg etter Covid-19 pandemien.

Tabell 4: Denne tabellen viser hovedtrekkene i endringene. Tabellen viser kun drift for mandag-fredag.

Rute

Rutetilbud 2012

(effekter ukjent)

Rutetilbud 2017

(effekter kjent)

Rutetilbud 2020

(effekter ukjent)

B1

Hamar Vest - Sanderud Sykehus

Driftsdøgn: kl. 06:15 - 22:45

Frekvens:

15 min kl. 06:15 - 09:15 og kl. 14:15 - 17:15

30 min kl. 09:15 - 14:15 og kl. 17:15 - 22:43

Hamar Vest - Sanderud Sykehus

Driftsdøgn: kl. 05:30 - 22:38

Frekvens:

15 min kl. 05:30 - kl. 18:08

30 min kl. 18:08 - 22:38

B 21 Sanderud - Hamar vest

Solhellinga er ny endeholdeplass på linjen og tidligere enveis ringlinje ble avviklet. Holdeplass 'Utfarten' ble flyttet til Furubergvegen for å opprettholde markedsdekning

Driftsdøgn: kl. 06:01 - 23:01

Frekvens:

15 min kl. 06:46 - 16:46

30 min kl. 06:01- 06:31 og 17:01 - 23:01

B2

Furuberget - Bekkelaget

Driftsdøgn: kl. 06:15 - 22:45

Frekvens:

15 min kl. 06:15 - 09:15 og kl. 14:15 - 17:15

30 min kl. 09:15 - 14:15 og kl. 17:15 - 22:43

Furuberget - Bekkelaget

Driftsdøgn: kl. 05:30 - 22:38

Frekvens:

15 min kl. 05:30 - kl. 18:08

30 min kl. 18:08 - 22:38

B 22 Bekkelaget – Klukehagan

Ny pendlerrute.

Driftsdøgn: kl. 06:07 - 23:34

Frekvens:

15 min kl. 06:52 - 16:52

30 min kl. 06:07- 06:37 og 17:07 - 23:07 og 23:34

B3

Furnes ungdomsskole - Børstad

Driftsdøgn: kl. 07:30 - 19:45

Frekvens: 60 min

Brumunddal - Hamar – Stange

Driftsdøgn: kl. 05:51 - 21:47

Frekvens: 30 min

B23 Stange - Brumunddal

Driftsdøgn: kl. 06:06 - 23:36 (fredag: 02:36)

Frekvens:

30 min kl. 06:06 – 20:36

60 min kl. 20:36 - 23:36 (fredag: 02:36)

B4

Obs: Opprettet 2013

Sandvika - Ingeberg

Driftsdøgn: kl. 07:02 - 16:53

Frekvens: 60 min

B 24 Sandvika - Ingeberg

Frekvens styrket til 30 minutter

Driftsdøgn: kl. 06:08 - 22:58

Frekvens:

15 min kl. 06:08 -06:23

30 min kl. 06:58 – 16:58

60 min kl. 16:58 - 22:58

B5

HIAS - Smeby

Driftsdøgn: kl. 07:20 - 18:09

Frekvens: 60 min

Smeby - Hamar skysstasjon

Driftsdøgn: kl. 06:55 - 16:52

Frekvens: 30 min

Avviklet og gjort om til ny pendellinje: B 22

Ny linje: B 25 Martodden - Arstad

Driftsdøgn: kl. 06:46 - 23:16

Frekvens:

15 min kl. 06:08 -06:23

30 min kl. 07:16 – 16:46

60 min kl. 17:16 - 23:16

B6

Kløverenga - Vangli

Driftsdøgn: kl. 09:50 - 16:10

Frekvens: 60 min

Obs: Avviklet 2013

B 26 Brumunddal – Løten

Buss hver halvtime, men denne kjører mer direkte til/fra sentrum via sykehuset, og ikke en ringlinje via MAXI og CC. Mange bor i gangavstand fra Klukstuen hvor bussen går hvert kvarter.

Driftsdøgn: kl. 06:20 - 21:50 (fredag 03:20)

Frekvens:

30 min kl. 06:20 – 17:50

60 min kl. 18:50 - 21:50 (fredag 00:20-03:20)

B7

 

 

Obs: Opprettet 2020

B 27 Hamar – Voll

Går parallelt med B3 trase og styrkes til 'bybussfrekvens', parallelt med/i forkant av boligutbygging

Driftsdøgn: kl. 07:02 - 17:32

Frekvens:

30 min gjennom hele driftsdøgnet

 

Figur 3: Kartet viser rutestrukturen fra 2020 som bygger videre på prinsippene om enkel og effektiv rutestruktur.