heading-frise

Mobilitetsplan

Organisatoriske og fysiske tiltak som begrenser bilbruken
Mobilitetsplan er basert på «Travel planning»-prinsippet utviklet av Department for Transport i London. Metodikken er videreutviklet i Norge og andre land til å fungere både for enkeltbygg, boligområde og større geografiske områder. En mobilitetsplan skal fremlegge organisatoriske og fysiske tiltak som begrenser bilbruken. Mobilitetsplanens grep har videre til hensikt å påvirke holdninger og reiseaktivitet til befolkningen/beboere i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning.

Basis for mobilitetsplanen er tydelige målsettinger for utbyggingens ønskede effekt med tanke på miljø, reisemiddelbruk og reiseaktivitet. Anbefalt mobilitetsgrep vil måles opp mot disse målsettingene, og som vil angi hvor godt tiltaket har lykkes å imøtekomme disse.

Kartlegge mobiliteten og fremlegge tilpassede mobilitetstiltak
Mobilitetsplanen skal kartlegge og vurdere dagens trafikk, reisemiddelfordeling og reisemønster (om mulig). Herunder inngår kapasitetsvurderinger av dagens tilbud for alle trafikantgrupper. Dernest fremlegges mulige mobilitetstiltak og en vurdering av deres egnethet og mulige effekt. Det gjøres så et utplukk av de mobilitetstiltakene som vurderes som mest aktuelle og riktige for tiltaket eller området. Til slutt gjøres en ny beregning og vurdering av trafikkproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster, og som avdekker om mobilitetstiltakene imøtekommer utbyggingens målsettinger på en tilfredsstillende måte.