heading-frise

Systemanalyse/Nett- og gatebruksplan

Systemanalyse og nett-/gatebruksplan er prinsipielt veldig like og er derfor slått sammen her.

Systemanalyse

Systemanalysen er en overordnet utredning av vei- og gatesystemet i et større eller mindre område. Hensikten med systemanalysen er å sammenstille alle trafikanters behov, gjennomføre en helhetlig vurdering og til slutt anbefale fysisk utforming (tverrprofil og kryss) og et systemgrep for vei- og gatenettet.

Den fysiske utformingen må vurderes opp mot omgivelsene og systemanalysens mål. Analysen vurderer hvor det er aktuelt med veier eller gater, fordeling av hovedveier-/gater og underordnede veier/gater, og eventuelle prioriteringer av trafikantgrupper i de ulike lenkene. Systemanalysen gir rammer for videre prioriteringer og forslag til avbøtende tiltak på veier/gater som får endret funksjon, rolle eller løsning.

Nett- og gatebruksplan

En nettplan viser hvordan hovednettet til de ulike trafikantgruppene fremtidig skal fordeles på vei- og gatenettet. En gatebruksplan viser hvilke fysiske løsninger og bruk som er anbefalt i hovednettet for de ulike trafikantgruppene. Til sammen utgjør disse to planene nett- og gatebruksplan. Nett- og gatebruksplanen kan inkludere både veier og gater, og bør definere hvilke lenker som har hvilken kategori. Videre hvilken funksjon og rolle veien eller gaten har.

Kartutsnitt av en sentrumskjerne er hoved transportårene for sykkel, gange, bil, kollektiv og næringstransport er tegnet inn.Figur 1: Prinsippskisse for nettplan (Kilde: Sweco Norge AS)

Nedenfor er det listet opp eksempler på gatebruksplaner: