heading-frise

 
 
 
Bilavgifter er et regulatorisk virkemiddel som kan bidra til at forbrukere gjør mer klimavennlige transportvalg. Overordnet kan vi skille ...
Selvkjørende biler har potensialet til å bedre effektiviteten, mobiliteten, og trafikksikkerheten i transportsystemet. Det er ...

Vegprising/køprising har til nå redusert trafikkmengden med opp mot 15-20 prosent. Den avvisende effekten vil være avhengig av kostnaden ...

Trafikkstyring ved hjelp av ITS (Intelligente Transport Systemer) omfatter metoder til å omdirigere eller regulere eksisterende trafikk samt ...

Insentiver for elektromobilitet kan utløse store salgseffekter og hjelpe teknologien som har potensielt store miljøgevinster inn i markedet. ...

Mer samkjøring med bil er gunstig både for miljøet og klimaet. Flere personer i hver bil gjør at antallet biler på vegen kan reduseres. ...

Elektrifisering av bilparken er et effektivt grep for å begrense klima-utslipp fra vegtrafikken. Hvis 30% av nybilsalget blir elbiler kan ...

Bildeling er et alternativ til å eie egen bil. Kostnadene er lavere samtidig som brukerne har tilgang til bil når de trenger det. ...