heading-frise

 
 
 
Grønnstruktur er veven av blå og grønne områder som det er nødvendig å ivareta og utbedre i byer og tettsteder dersom vi ønsker å nå mål om ...
Barn og unge er dagens og fremtidens trafikanter. De bruker miljøvennlige transportmidler mer enn voksne. Kunnskap om hvordan de opplever ...

Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket for å ivareta miljøhensyn og iverksetting av miljøtiltak ved planlegging i byer og ...

Policynettverk opprettes når aktører anser det som hensiktsmessig å samordne seg for å oppnå noe. Aktørene trenger ikke å være enige om målet ...

Klimaforliket har satt klimamålene tydelig på agendaen. Målene er likevel ikke konkrete nok til at de forplikter til handling. De blir heller ...

Klimapolitiske beslutninger fattet på kommunalt nivå vil kunne bidra med en stor del av de nasjonale utslippskuttene i transportsektoren. Det ...

Iverksetting av miljø- og klimatiltak kan møte ulike typer barrierer. Hva slags type barrierer et tiltak møter, avhenger blant annet av ...

Konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven (pbl) er det fremste regelverket for å få utredet og synliggjort konsekvenser av ny ...