heading-frise

 
 
 
Mikrourbanisering er strategisk stedsutvikling med mål om å øke attraktiviteten til et tettsted eller en mindre by med mellom ...
Et transformasjonsprosjekt fra vei til gate krever ofte flere analyser, vurderinger og avklaringer fra tidlig planfase til realisering. Det er ...
Nasjonal transportplan (NTP) har siden 2018 hatt et eget kapitel om Barnas transportplan (BTP) som bl. a. bygger på barn og unges eget syn ...

Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket for å ivareta miljøhensyn og iverksetting av miljøtiltak ved planlegging i byer og ...

Klimapolitiske beslutninger fattet på kommunalt nivå vil kunne bidra med en stor del av de nasjonale utslippskuttene i transportsektoren. Det ...

Iverksetting av miljø- og klimatiltak kan møte ulike typer barrierer. Hva slags type barrierer et tiltak møter, avhenger blant annet av ...

Konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven (pbl) er det fremste regelverket for å få utredet og synliggjort konsekvenser av ny ...