heading-frise
 

Du søkte etter parkering

...være å prioritere parkering for bevegelseshemmede, varelevering, parkering for besøkende, elbillading eller innfartsparkering for videre reise med tog eller buss, fremfor arbeidsparkering for kontoransatte. Figur 5: Forskjellige brukergrupper har ulike...


...regler for tildeling av parkeringstillatelse: En parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for fast bosatte En parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for midlertidig bosatte Parkeringstillatelse på grunnlag av særskilt behov Parkeringstillatelse for næringsdrivende...


...(Boligsoner/beboerparkering), som vil begrense mulighetene for fremmedparkering. Man kan også innføre tidsbegrensninger og parkeringsavgifter for å begrense etterspørselen. For å stimulere til bruk av mer miljøvennlige biler åpner Forskriften om...


...Private parkeringsselskaper kan opptre som eier eller som operatør/driftsansvarlig av parkeringsanlegg. Også private, avgiftsbelagte parkeringsplasser som er til allmenn bruk (vilkårsparkering) håndheves i henhold til parkeringsforskriften (SD 2016). 10. Utfordringer...


...gi reguleringsbestemmelser som gjelder sykkelparkering (Lovdata 2008). Mange kommuner fastsetter krav til sykkelparkering i sine parkeringsvedtekter eller i parkeringsveiledere. Et eksempel er Bodø kommune som har delt kommunen i 3...


...bolig- og næringsparkering Det er ikke nødvendig å reservere parkeringsanlegg til boligparkering alene. Prinsippet med å skille ut parkering, synliggjøre kostnader og øke avstanden til parkering kan også brukes for...

...parkeringstilbud Bidra til å synliggjøre parkeringskostnadene 2. Beskrivelse av tiltaket Frikjøp er en ordning der kommunen fritar utbygger fra å anlegge de parkeringsplassene kommunen krever i parkeringsnormen mot å innbetale...


Parkeringsbehovet varierer med formål og tid på dagen. Sambruk innebærer at for eksempel parkeringsplasser tilknyttet bedrifter tillates brukt til fritidsparkering eller beboerparkering om kvelden og natten. Større parkeringsanlegg kan dekke......artikler i Tiltakskatalogen. I tiltaksbeskrivelsen Parkeringsregulering finner du en oversikt over tiltakets effekter, muligheter og begrensninger. De andre tiltaksbeskrivelsene (Parkeringsavgifter, Behovsbaserte parkering, Parkering atskilt fra boligen, Maksimumsnormer/minimumsnormer) gir enmer inngående...


...offentlige rom parkering under bakken eller felles parkeringsplasser unngå parkeringsflater som bryter opp tetthet og nærhet i et sentrum Blanding av funksjoner og aktiviteter i kommunale bygg  nye rådhus og......utsatte (sentrums)områdene kan tvungen, geofencet parkering skape best ryddighet. Det må settes av mange, små arealer til parkering. Begrens antall selskaper. Hvert elsparkesykkelselskap trenger et relativt stort antall elsparkesykler for å......at vei- og parkeringsinfrastruktur er svært overbelastet (Cyclelogistics 2017). Samtidig har økende prisnivå på eiendom i byer gjort at flere butikker reduserer sin lagerplass og heller bestiller varer hyppigere. For...


...mellom byfunksjoner, byromsnettverk og byliv med transportinfrastruktur og parkering. Et foreslått samfunnsmål for arbeid med bylogistikk er derfor å oppnå: «attraktive byer med lave Klimagass-utslipp, effektive løsninger for næringslivet og...


...piler, farget belegg og buffersone, og kan også ha særlig skilting.  Beskyttede sykkelfelt bør/kan også kombineres med løpende Drift og vedlikehold, annen tilrettelegging for sykling som Sykkelveg og sykkelnett, Sykkelparkering, Trafikkregler......sykler Trafikkregler   Rett kollektivtilbud på rett sted Trafikkreduserende fortetting Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk Knutepunktutvikling Effektiv prising av kollektivtrafikk Vegprising/køprising Kapasitet i vegnettet Drivstoffavgifter Engangsavgifter Parkeringsregulering Parkeringsavgift Flere strukturelle faktorer (demografiske, naturgitte,...


...kan redusere behovet for parkeringsplasser, og bidra til større grad av sambruk av parkeringsplasser. Det kan også bidra til at parkeringsarealer i større grad blir plassert utenfor sentrumsområder, på arealer......effektivisere letingen etter parkeringsplass og dermed trafikken og utnyttelsen av parkeringsplassene. Systemet består av en metode til å holde oversikt over ledige parkeringsplasser og en måte å informere trafikanter om......fungerer pålitelig over tid før de vurderer den. Insentiver for elektromobilitet kan være: Økonomiske; f.eks. lavere engangsavgift, merverdiavgift, parkeringsavgift, bompenger og fergeavgift, eller kjøpssubsidier. Regulatoriske; adgang til kollektivfelt, dedikerte p-plasser...

...Parkeringsnorm i boligbygg Vanskelig å få prøvd ut nye løsninger Fordelsbeskatning av kollektivbillett betalt av arbeidsgiver men ikke for gratis parkering Organisatoriske Ansvarsforholdet mellom fylkeskommunen, kommunen og Statens vegvesen Manglende...
...eksempelvis reduserer kjørefeltbredden Signalregulering Visuelle virkemidler som beplantning og oppsetting av andre vertikale elementer nært kjørebanen som innsnevrer kjørebanebredden Vekslende ensidig parkering Automatisk trafikkontroll (ATK), se Trafikkstyring vha ITS Fartsmålingstavler...


...https://www.tiltak.no/tag/parkering/ som f eks reservert parkering for beboere (boligsoneparkering, se figur 4) Fartsgrenser i boliggater/atkomstveger, som f eks skiltet fartsgrensesone på 30 km/t (30km/t fartsgrense i by), se figur 3...


...legge opp til avkjøringer for å avvikle parkering framfor kantparkering. Mest vanlig kryssutforming i en miljøgate er t-kryss. For å markere inn- og utkjøring av miljøgata, kan rundkjøringer være et...

...plass er en viktig grunn til at det ikke bygges mer infrastruktur for syklister i bysentra. Andre grunner er ofte manglende politisk vilje til å fjerne parkering eller redusere fremkommeligheten...


...(SpaceScape m fl 2014). Statens vegvesen (2020) har utgitt en rapport om sykkelparkering. Figur 1, fra denne rapporten, angir mulig dimensjonering for vanlig sykkelparkering som også kan tenkes å være...


...skjemaobjekt. Vi bruker placeholder=»f.eks. parkering» når det skal benyttes type=»search». Søkefeltet er tilgjengelig på alle sider.  Lenker mangler attributter som «title», «aria-label» og «aria-labelledby»   Test og vurdering av nettstedet......kartlegge parkeringsareal Definere hvilke områder som skal kartlegges på kart Parkeringsarealet må inkludere både parkeringsplassområder og gateparkering Området som kartlegges er i utgangspunktet det som ligger innenfor sentrumsavgrensingen til kommunen,...
...gater og plasser tilpasset lek og opphold gjøres også i forbindelse med ulike trafikkreduserende tiltak, se Trafikksanering og Miljøgater. 3 Supplerende tiltak Også ikke-juridiske planer som bystrategier, prinsipplaner og parkeringsnormer...
...personbiler Elektrifisering av bilparken, Utskifting av kjøretøyparken Parkering Parkeringsavgifter Kort- og langtidstakster Parkeringskapasitet vha pris Boligsoneparkering Tilgjengelighet RTMs P&Rmodell Parkeringsregulering, Maximumsnormer, Parkeringsavgift, Behovsbasert arbeidsparkering, Boligsone/beboer-parkering, Parkering atskilt fra boligen, Innfartsparkering......klimatiske- og topografiske forhold. Mulige tiltak i miljøsoner er:  Trafikkbegrensning: F.eks. forbud mot bestemte typer kjøretøy (f.eks. tunge kjøretøy), ev. i bestemte tidsrom  Parkeringsrestriksjoner: F.eks. økte priser, færre parkeringsplasser, tidsbegrenset......relativt tett. Tett arealbruk medfører mindre plass til vei og parkering. Dermed får arealkrevende transport, som bil, relativt dårligere konkurranseforhold (se Engebretsen og Christiansen 2011, Frøyland m. fl. 2016, og...