heading-frise
 

Du søkte etter parkering

...regler for tildeling av parkeringstillatelse: En parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for fast bosatte En parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for midlertidig bosatte Parkeringstillatelse på grunnlag av særskilt behov Parkeringstillatelse for næringsdrivende...


...(Boligsoner/beboerparkering), som vil begrense mulighetene for fremmedparkering. Man kan også innføre tidsbegrensninger og parkeringsavgifter for å begrense etterspørselen. For å stimulere til bruk av mer miljøvennlige biler åpner Forskriften om...


...parkeringsselskaper kan opptre som eier eller som operatør/driftsansvarlig av parkeringsanlegg. Også private, avgiftsbelagte parkeringsplasser som er til allmenn bruk (vilkårsparkering) håndheves i henhold til parkeringsforskriften (SD 2016). 10. Utfordringer og...


...mörkt (rädsla för överfall). Etablering av tilleggsfasiliteter kan øke kvaliteten på parkeringsanlegget. Det kan være aktuelt både ved korttids gateparkering og ved parkeringsanlegg ved jobb og kollektivknutepunkter. Attraktive tilleggsfasiliteter kan...


...og næringsparkering Det er ikke nødvendig å reservere parkeringsanlegg til boligparkering alene. Prinsippet med å skille ut parkering, synliggjøre kostnader og øke avstanden til parkering kan også brukes for næringsbygg...

...parkeringstilbud Bidra til å synliggjøre parkeringskostnadene 2. Beskrivelse av tiltaket Frikjøp er en ordning der kommunen fritar utbygger fra å anlegge de parkeringsplassene kommunen krever i parkeringsnormen mot å innbetale...


Parkeringsbehovet varierer med formål og tid på dagen. Sambruk innebærer at for eksempel parkeringsplasser tilknyttet bedrifter tillates brukt til fritidsparkering eller beboerparkering om kvelden og natten. Større parkeringsanlegg kan dekke...


...regler for bruken av plassene reduserer også sannsynligheten for å bruke bil. Boligsone-/ beboerparkering Vegprising Drivstoffavgifter Parkeringsregulering Parkeringsavgift Parkering atskilt fra boligen Maksimumsnormer for parkering ved boligbygging Engangsavgift på personbiler...

...kommuner bør sette av arealer til parkering og/eller utplassere parkeringsstativer. I Paris har man for eksempel malt opp tusenvis av små parkeringsarealer for elsparkesykler. Det bidrar til et ryddigere bybilde....


...at vei- og parkeringsinfrastruktur er svært overbelastet (Cyclelogistics 2017). Samtidig har økende prisnivå på eiendom i byer gjort at flere butikker reduserer sin lagerplass og heller bestiller varer hyppigere. For...


...mellom byfunksjoner, byromsnettverk og byliv med transportinfrastruktur og parkering. Et foreslått samfunnsmål for arbeid med bylogistikk er derfor å oppnå: «attraktive byer med lave Klimagass-utslipp, effektive løsninger for næringslivet og...


...Sykkelparkering, Arbeidsgivertiltak og fordelsordninger, Trafikkregler som støtter sykling, holdningsendring og atferdspåvirkning som sykkelfremmende Kampanjer, og tiltak som omfatter selve sykkelen som tilrettelegning for bruk av El-sykler. 4 Hvor tiltaket er......sykler Trafikkregler Rett kollektivtilbud på rett sted Trafikkreduserende fortetting Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk Knutepunktutvikling Effektiv prising av kollektivtrafikk Vegprising/køprising Kapasitet i vegnettet Drivstoffavgifter Engangsavgifter Parkeringsregulering Parkeringsavgift Flere strukturelle faktorer (demografiske, naturgitte,...


...redusere behovet for parkeringsplasser, og bidra til større grad av sambruk av parkeringsplasser. Det kan også bidra til at parkeringsarealer i større grad blir plassert utenfor sentrumsområder, på arealer med......effektivisere letingen etter parkeringsplass og dermed trafikken og utnyttelsen av parkeringsplassene. Systemet består av en metode til å holde oversikt over ledige parkeringsplasser og en måte å informere trafikanter om...
...opplever flere norske byområder og kommuner at elbiler som parkerer gratis på offentlig vei, fyller sentrale parkeringsplasser og blokkerer dem med langtidsparkering. Særlig handelsstanden er opptatt av sirkulasjon for at...

...eksisterende bensinstasjoner, spisesteder, parkeringsplasser eller shoppingsentre. Da må det inngås avtaler med grunneiere. Parkeringsforskriften stiller også krav om lademuligheter på offentlige og private parkeringsplasser (Miljødirektoratet og Statens vegvesen 2022). Det...


...tiltakene køprising og parkeringsavgift. Tiltakene har hovedsakelig regulatoriske (lovgivning) og redistributive (skatt) trekk, noe som indikerer at de vil kunne møte på politiske og kulturelle barrierer i form av reaksjoner......eksempelvis reduserer kjørefeltbredden Signalregulering Visuelle virkemidler som beplantning og oppsetting av andre vertikale elementer nært kjørebanen som innsnevrer kjørebanebredden Vekslende ensidig parkering Automatisk trafikkontroll (ATK), se Trafikkstyring vha ITS Fartsmålingstavler...


...https://www.tiltak.no/tag/parkering/ som f eks reservert parkering for beboere (boligsoneparkering, se figur 4) Fartsgrenser i boliggater/atkomstveger, som f eks skiltet fartsgrensesone på 30 km/t (30km/t fartsgrense i by), se figur 3...
...plass er en viktig grunn til at det ikke bygges mer infrastruktur for syklister i bysentra. Andre grunner er ofte manglende politisk vilje til å fjerne parkering eller redusere fremkommeligheten...


...Grønn mobilitet (SpaceScape m fl 2014). Statens vegvesen (2020) har utgitt en rapport om sykkelparkering. Figur 1, fra denne rapporten, angir mulig dimensjonering for vanlig sykkelparkering som også kan tenkes...


...aktører. Det bør også diskuteres om en eventuell gårdeierforening bør være med i arbeidsgruppen. Faktaboks – parkeringsundersøkelser Steg 1: kartlegge parkeringsareal Definere hvilke områder som skal kartlegges på kart Parkeringsarealet......bil i forhold til kollektivtransport, etter størrelse på bosted (prosent) Norge. Prosent. RVU 2016- 2018. Kilde: Lunke 2020. Tilgang på parkering ved arbeidsplass har også betydning Både tilgangen på parkeringsplass...


...plasser tilpasset lek og opphold gjøres også i forbindelse med ulike trafikkreduserende tiltak, se Trafikksanering og Miljøgater. 3 Supplerende tiltak Også ikke-juridiske planer som bystrategier, prinsipplaner og parkeringsnormer er av...


...klimatiske- og topografiske forhold. Mulige tiltak i miljøsoner er: Trafikkbegrensning: F.eks. forbud mot bestemte typer kjøretøy (f.eks. tunge kjøretøy), ev. i bestemte tidsrom Parkeringsrestriksjoner: F.eks. økte priser, færre parkeringsplasser, tidsbegrenset......relativt tett. Tett arealbruk medfører mindre plass til vei og parkering. Dermed får arealkrevende transport, som bil, relativt dårligere konkurranseforhold (se Engebretsen og Christiansen 2011, Frøyland m. fl. 2016, og...