heading-frise
 

Du søkte etter barn
...trygge oppvekstkår for barn. Dette er et signal som forplikter. 11 Referanser Barne – og familiedepartementet 2003 FN`s Konvensjon om barns rettigheter. FN’s barnekonvensjon, artikkel 13 og 14: Birkeli-Gauss, K...
...14% i årlige kjøretøykilometer med personbil om eldre og personer med funksjonsnedsettelser begynner å benytte selvkjørende biler. Om en inkluderer barn og ungdom vil denne andelen kunne øke ytterligere. Når...


...liten fleksibilitet i reisemønsteret på grunn av at barn må hentes og bringes i forbindelse med arbeidsreisen. Men ifølge Ruud og Nordheim (2009) tyder resultatene av analyser av reisevanedata at...


...lot være å gjennomføre på grunn av manglende p-tilbud. De vanligste utfordringene er knyttet til arbeid, handling og det å hente og følge barn, se figur 12. Men i snitt...
...gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.» (KMD 2014a LOV-22014-06-20-52) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier det slik på sin hjemmeside: «Plan- og bygningsloven gir det...


...enn uten skjerm. 7. Andre virkninger Støyskjermer kan ha en rekke sekundære virkninger. Positive virkninger er blant annet (SVRØ 2008, Vejdirektoratet 2009), bedre trafikksikkerhet for barn, beskyttelse mot lys og...


...myke trafikanter venner seg til utformingen. Mens den ”gjennomsnittlige trafikanten” føler seg mindre og mindre utrygg ved å ferdes på steder med Shared space opplever særlige grupper som barn, eldre,...


...Tverrfaglig før/etterundersøkelse av barn i fasadeisolert skole og barnehage (innendørs ekvivalentnivå redusert fra 50 til 35 dB) viser markert økt oppmerksomhet og aktiv deltakelse, og mindre aggressiv atferd, distraksjon og......– dog opp til 1,40 meter med barnestol montert Bredde, styre Opp til 0,7 meter, typisk 0,5-0,6 meter Bredde, ved pedaler 0,36 meter Hjuldiameter 0,30-0,71 meter Dekkbredde 19-60 mm  ...


...at barnet går i barnehage NN). Avstand fra hjem og arbeidsplass til barnehagen samt barnehagens åpningstid sett i sammenheng med arbeidstid vil være avgjørende. (Det er ikke gitt at p-plassene...

...og oppholdssteder for barn, enn andre (NTNF 1991, Hjorthol m fl 1990, Klæboe og Kolbenstvedt 1994, Kolbenstvedt 1998, Fyhri 1998a, 2002, 2004, Kolbenstvedt og Fyhri 2004, Klæboe m fl 2004,......forum og møter Trygghetsvandring Barnetråkk Kartlegging av snarveier kan gjøres på flere måter, bla: Digitale barnetråkk Metoden inviterer barn og unge til å delta aktivt i planprosessen. Barn og unge......  HOLDNINGER Gåkultur og holdninger Det skal være et spesielt fokus på holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. Lokalisering av barnehager og skoler i nærmiljøene. Kampanjer mot barn og...
...kafeer, helseservice, barnehager, og andre servicetilbud så nær som mulig ved holdeplassen eller langs viktige gangakser til holdeplasser. Kollektivholdeplasser bør være godt plassert ved lokalsenteret, eller de kan brukes til......ulikhet gjør seg også gjeldende mellom familietypene. Hushold med barn beregnes, ved økt drivstoffpris, å få rundt regnet 25 prosent større velferdstap på korte reiser enn hushold uten barn. Generelt...

...til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet. . I tillegg gir Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen retningslinjer for å ivareta de unges oppvekstmiljø. Tabell...


...I Aarhus er det anlagt en såkalt sykkelterminal (innfartsparkering) 10 km fra sentrum. Terminalen omfatter bl.a. avlåste bokser til sykkelparkering, vannpost, luftpumpe, mulighet for å reparere sykkelen, sykkelløpebane til barn,...