heading-frise
 

Du søkte etter barn


...- og familiedepartementet (2003). FN`s Konvensjon om barns rettigheter. FN's barnekonvensjon, artikkel 13 og 14 Barnetråkks hjemmeside: www.barnetråkk.no Birkeli-Gauss, K. og Hegna, I., A. (2015). Barn-i-by. Pilotprosjekt med testing av...
...kjøretøykilometer med personbil om eldre og personer med funksjonsnedsettelser begynner å benytte selvkjørende biler. Om en inkluderer barn og ungdom vil denne andelen kunne øke ytterligere. Når en viss andel...


...vil finnes blant bilavhengige lavinntektshushold med lav betalingsvillighet/-evne for redusert tidsbruk. Dette kan eksempelvis være hushold som har liten fleksibilitet i reisemønsteret på grunn av at barn må hentes og...


...sportsarenaer. Funksjoner som retter seg mot lokalmiljøet i boligområder (f.eks. dagligvarebutikk, postkontor, barne- og ungdomsskole, barnehage) vil imidlertid skape minst trafikk hvis de legges i tilknytning til boligstrøk. For slike...


...er barnefamilienes behov for bil til omsorgsreiser. Sjansen for å bruke bil øker med behovet for følgereiser med barn. Kontrollert for andre faktorer i modellen tredobles sannsynligheten for å bruke...


...de myke trafikanter venner seg til utformingen. Mens den "gjennomsnittlige trafikanten" føler seg mindre og mindre utrygg ved å ferdes på steder med Shared space opplever særlige grupper som barn,...


...sosio-akustiske undersøkelser i Norge. N= 3985. Kilde: Klæboe m fl 2004. Tverrfaglig før/etterundersøkelse av barn i fasadeisolert skole og barnehage (innendørs ekvivalentnivå redusert fra 50 til 35 dB) viser markert......Luft/Pumpe for sykkel, barnevogn og rullestol. Foto: Ingrid R. Øvsteng. 4 Hvor er tiltaket egnet Sikker og god tilgjengelig sykkelparkering er viktig for valg av sykkel fremfor bil på korte...
...moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy. Anlegg for gående - Trafikkreglenes § 1 Definisjoner Før de viktigste reglene oppsummeres, er det nyttig med en oversikt over Trafikkreglenes definisjoner av anlegg...

...og syklister og barn som leker på vegen. For det første har fartsnivået stor betydning for lokalmiljøet (støy, luftforurensning og vegstøv) og utslipp av klimagasser. For det andre medfører høy...


...kort kryssingsavstand (Bjørnskau 2006, Sørensen 2010). Sannsynligheten for å stoppe for rødt øker når man sykler med barn, barn venter på grønn mann, ved venstresving og når kryssende veg har...


...og gang- og sykkelveinett barn og unges oppvekstvillkår kriminalitetsforebygging arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. Samlede...


...og oppholdssteder for barn, enn andre (NTNF 1991, Hjorthol m fl 1990, Klæboe og Kolbenstvedt 1994, Kolbenstvedt 1998, Fyhri 1998a, 2002, 2004, Kolbenstvedt og Fyhri 2004, Klæboe m fl 2004,......forum og møter Trygghetsvandring Barnetråkk Kartlegging av snarveier kan gjøres på flere måter, bla: Digitale barnetråkk Metoden inviterer barn og unge til å delta aktivt i planprosessen. Barn og unge......tilrettelegging og loven slår fast at:  «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.» Barnetråkk beskriver hvordan den...
...sykkel til og fra sentrum og ut til friluftslivsområder, og gjennom transportløsninger for grupper som er mindre mobile en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av barne- og aldersvennlige kommuner...
...egnet for barn og unges utfoldelse blir brukt til andre formål, er viktig. Se Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, Innsigelser og beskrivelse av barns rettigheter i KMDs veileder (2020)...

...barnehager, og andre servicetilbud så nær som mulig ved holdeplassen eller langs viktige gangakser til holdeplasser. Kollektivholdeplasser bør være godt plassert ved lokalsenteret, eller de kan brukes til å utvikle......gjeldende mellom familietypene. Hushold med barn beregnes, ved økt drivstoffpris, å få rundt regnet 25 prosent større velferdstap på korte reiser enn hushold uten barn. Generelt er det likevel slik...
...ved utforming av boligområder og trafikksystemer tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet. . I tillegg gir Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen...