heading-frise
 

Du søkte etter barn
...opprettet et eget barne/ungdomsråd knyttet til kommunestyret er det naturlig å involvere disse i arbeidet med å bruke barn som informanter. Figur 4: Barnas transportplan. Forside til Barnas transportplan 2022...
...Barnetråkks hjemmeside www.barnetråkk.no. Noen eksempler, ikke nevnt i referanselisten, er: Rogaland https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/kunnskapsdeling/barnetrakk/ Rolland skole, Bergen – Se Rambøll 2016 i referanseliste over https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/oslo-sor-satsingen-2018-2026/#gref Resultater fra Barnetråkk i bydel Grorud https://docplayer.me/60091150-Resultater-fra-barnetrakk-i-bydel-grorud-om-barnetrakk-s-2-kart-med-resultater-s-3-10-hovedfunn-s-11-konklusjoner-og-anbefalinger-s-12.html...

...14% i årlige kjøretøykilometer med personbil om eldre og personer med funksjonsnedsettelser begynner å benytte selvkjørende biler. Om en inkluderer barn og ungdom vil denne andelen kunne øke ytterligere. Når...


...og bringes i forbindelse med arbeidsreisen. Men ifølge Ruud og Nordheim (2009) tyder resultatene av analyser av reisevanedata at barnefamilier ofte organiserer seg slik at følgereisene ikke foretas av den...


...sportsarenaer. Funksjoner som retter seg mot lokalmiljøet i boligområder (f.eks. dagligvarebutikk, postkontor, barne- og ungdomsskole, barnehage) vil imidlertid skape minst trafikk hvis de legges i tilknytning til boligstrøk. For slike...


...fordeling er barnefamilienes behov for bil til omsorgsreiser. Sjansen for å bruke bil øker med behovet for følgereiser med barn. Kontrollert for andre faktorer i modellen tredobles sannsynligheten for å......hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.» (KMD 2014a LOV-22014-06-20-52) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier det slik på sin hjemmeside: «Plan- og bygningsloven gir det samlede...


...skjerm. 7. Andre virkninger Støyskjermer kan ha en rekke sekundære virkninger. Positive virkninger er blant annet (SVRØ 2008, Vejdirektoratet 2009), bedre trafikksikkerhet for barn, beskyttelse mot lys og forstyrrende inntrykk...


...myke trafikanter venner seg til utformingen. Mens den ”gjennomsnittlige trafikanten” føler seg mindre og mindre utrygg ved å ferdes på steder med Shared space opplever særlige grupper som barn, eldre,...


...Tverrfaglig før/etterundersøkelse av barn i fasadeisolert skole og barnehage (innendørs ekvivalentnivå redusert fra 50 til 35 dB) viser markert økt oppmerksomhet og aktiv deltakelse, og mindre aggressiv atferd, distraksjon og......parkering er mulig å fylle luft og utføre enkelt vedlikehold på sykkelen. Hotellet er kameraovervåket og er tilknyttet vaktsentralen på Oslo S. Bilde 11: Luft/Pumpe for sykkel, barnevogn og rullestol.......og syklister og barn som leker på vegen. For det første har fartsnivået stor betydning for lokalmiljøet (støy, luftforurensning og vegstøv) og utslipp av klimagasser. For det andre medfører høy......og gang- og sykkelveinett barn og unges oppvekstvillkår kriminalitetsforebygging arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. Samlede...


...og oppholdssteder for barn, enn andre (NTNF 1991, Hjorthol m fl 1990, Klæboe og Kolbenstvedt 1994, Kolbenstvedt 1998, Fyhri 1998a, 2002, 2004, Kolbenstvedt og Fyhri 2004, Klæboe m fl 2004,......forum og møter Trygghetsvandring Barnetråkk Kartlegging av snarveier kan gjøres på flere måter, bla: Digitale barnetråkk Metoden inviterer barn og unge til å delta aktivt i planprosessen. Barn og unge......spesiell tilrettelegging og loven slår fast at: «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.» Barnetråkk beskriver hvordan...
...barn og unges utfoldelse blir brukt til andre formål, er viktig. Se Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, Innsigelser og beskrivelse av barns rettigheter i KMDs veileder (2020) om Barn...

...kafeer, helseservice, barnehager, og andre servicetilbud så nær som mulig ved holdeplassen eller langs viktige gangakser til holdeplasser. Kollektivholdeplasser bør være godt plassert ved lokalsenteret, eller de kan brukes til......ulikhet gjør seg også gjeldende mellom familietypene. Hushold med barn beregnes, ved økt drivstoffpris, å få rundt regnet 25 prosent større velferdstap på korte reiser enn hushold uten barn. Generelt...

...til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet. . I tillegg gir Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen retningslinjer for å ivareta de unges oppvekstmiljø. Tabell...


...I Aarhus er det anlagt en såkalt sykkelterminal (innfartsparkering) 10 km fra sentrum. Terminalen omfatter bl.a. avlåste bokser til sykkelparkering, vannpost, luftpumpe, mulighet for å reparere sykkelen, sykkelløpebane til barn,...